لینک ثبت نام تاریخ حدودی شروع دوره شهریه در جشنواره(تومان) شهریه جاری(تومان)
تعداد جلسه ساعت آموزش روز و ساعت برگزاری کد دوره مدرس نرم افزار
ثبت نام نیمه دوم اردیبهشت 486/000 648/000 8 32 دوشنبه ها 20-16 970216601 مهندس حسن اسناوندی Grasshopper
لینک ثبت نام تاریخ حدودی شروع دوره شهریه در جشنواره(تومان) شهریه جاری(تومان)
تعداد جلسه ساعت آموزش روز و ساعت برگزاری کد دوره مدرس نرم افزار
ثبت نام نیمه اول اردیبهشت 493/000 580/000 13 52 جمعه ها 8 الی 12 970210102 مهندس احسان طالبیان Autocad
ثبت نام نیمه دوم اردیبهشت 464/000 580/000 10 50 چهارشنبه ها 16 الی 21 970210103 مهندس احسان طالبیان Autocad
ثبت نام خرداد 12- 13- 14- 15- 16 305/500 470/000 5 40 فشرده بهار 8 الی 16 970210104 مهندس احسان طالبیان Autocad
لینک ثبت نام تاریخ حدودی شروع دوره شهریه در جشنواره(تومان) شهریه جاری(تومان)
تعداد جلسه ساعت آموزش روز و ساعت برگزاری کد دوره مدرس نرم افزار
ثبت نام نیمه اول اردیبهشت 1/170/000 1/300/000 18 72 شنبه ها و چهارشنبه ها 17 الی 21 970210201 مهندس هیوا مدرس REVIT
ثبت نام نیمه دوم اردیبهشت 1/170/000 1/300/000 14 70 دوشنبه ها 16 الی 21 / پنجشنبه ها 12 الی 17 970210202 مهندس هیوا مدرس REVIT
لینک ثبت نام تاریخ حدودی شروع دوره شهریه در جشنواره(تومان) شهریه جاری(تومان)
تعداد جلسه ساعت آموزش روز و ساعت برگزاری کد دوره مدرس نرم افزار
ثبت نام نیمه اول اردیبهشت 1/170/000 1/300/000 18 72 یکشنبه ها 16 الی 21/جمعه ها 9 الی12 970210301 مهندس محمد امینیان 3DMax-Vray
ثبت نام نیمه اول اردیبهشت 1/170/000 1/300/000 18 72 سه شنبه ها 16 الی 21 / جمعه ها 12 الی 15 970210302 مهندس محمد امینیان 3DMax-Vray
ثبت نام نیمه اول اردیبهشت 910/000 1/170/000 12 72 یکشنبه ها و سه شنبه ها 10 الی 16 970210303 مهندس محمد امینیان 3DMax-Vray
لینک ثبت نام تاریخ حدودی شروع دوره شهریه در جشنواره(تومان) شهریه جاری(تومان)
تعداد جلسه ساعت آموزش روز و ساعت برگزاری کد دوره مدرس نرم افزار
ثبت نام نیمه اول اردیبهشت 702/000 780/000 8 40 پنجشنبه ها 16 الی 21 970210403 مهندس محمدرضا کدخدا POSTPRODUCTION
ثبت نام نیمه اول اردیبهشت 702/000 780/000 13 39 جمعه ها 18 الی 21 970210404 مهندس محمدرضا کدخدا POSTPRODUCTION
ثبت نام نیمه دوم اردیبهشت 663/000 780/000 8 40 دوشنبه ها 16 الی 21 970210405 مهندس محمدرضا کدخدا POSTPRODUCTION
ثبت نام نیمه دوم اردیبهشت 507/000 780/000 7 42 دوشنبه ها 10 الی 16 970210406 مهندس محمدرضا کدخدا POSTPRODUCTION
ثبت نام خرداد -12-13-14-15-16 507/000 780/000 5 40 فشرده بهار 10 الی 16 970210407 مهندس محمدرضا کدخدا POSTPRODUCTION
لینک ثبت نام تاریخ حدودی شروع دوره شهریه در جشنواره(تومان) شهریه جاری(تومان)
تعداد جلسه ساعت آموزش روز و ساعت برگزاری کد دوره مدرس نرم افزار
ثبت نام نیمه اول اردیبهشت 624/000 780/000 8 40 یکشنبه ها 21-16 970210602 مهندس محسن تاجیک Rhino
ثبت نام نیمه دوم اردیبهشت 663/000 780/000 8 40 چهارشنبه ها 21-17 970210603 مهندس محسن تاجیک Rhino
ثبت نام نیمه اول اردیبهشت 468/000 780/000 7 42 چهارشنبه ها 16-10 970210604 مهندس محسن تاجیک Rhino
ثبت نام 12-13-14-15-16 خرداد 507/000 780/000 5 40 فشرده بهار ساعت 16-8 970210605 مهندس محسن تاجیک Rhino
لینک ثبت نام تاریخ حدودی شروع دوره شهریه در جشنواره(تومان) شهریه جاری(تومان)
تعداد جلسه ساعت آموزش روز و ساعت برگزاری کد دوره مدرس نرم افزار
ثبت نام نیمه دوم اردیبهشت 518/000 780/000 10 40 شنبه ها 20-16 970212001 جمیع اساتید Ideogram
ثبت نام نیمه اول اردیبهشت 550/000 780/000 10 40 پنج شنبه ها 16-12 970212002 جمیع اساتید Ideogram
لینک ثبت نام تاریخ حدودی شروع دوره شهریه در جشنواره(تومان) شهریه جاری(تومان)
تعداد جلسه ساعت آموزش روز و ساعت برگزاری کد دوره مدرس نرم افزار
ثبت نام نیمه دوم اردیبهشت 408/000 480/000 8 40 سه شنبه ها 21-16 970210701 مهندس سعید میرطهماسب SketchUP + V-ray
لینک ثبت نام تاریخ حدودی شروع دوره شهریه در جشنواره(تومان) شهریه جاری(تومان)
تعداد جلسه ساعت آموزش روز و ساعت برگزاری کد دوره مدرس نرم افزار
ثبت نام نیمه اول اردیبهشت 560/000 700/000 9 36 پنج شنبه ها 12-8 970210901 مهندس محمد امینیان Corona
لینک ثبت نام تاریخ حدودی شروع دوره شهریه در جشنواره(تومان) شهریه جاری(تومان)
تعداد جلسه ساعت آموزش روز و ساعت برگزاری کد دوره مدرس نرم افزار
ثبت نام نیمه دوم اردیبهشت 252/000 340/000 8 24 شنبه ها 21-18 970210501 مهندس حمید ایزدی Dialux
لینک ثبت نام تاریخ حدودی شروع دوره شهریه در جشنواره(تومان) شهریه جاری(تومان)
تعداد جلسه ساعت آموزش روز و ساعت برگزاری کد دوره مدرس نرم افزار
ثبت نام ------------------ 406/000 580/000 8 32 دوشنبه ها 20-16 970211101 مهندس علیرضا لاجورد عکاسی
لینک ثبت نام تاریخ حدودی شروع دوره شهریه در جشنواره(تومان) شهریه جاری(تومان)
تعداد جلسه ساعت آموزش روز و ساعت برگزاری کد دوره مدرس نرم افزار
ثبت نام نیمه دوم اردیبهشت 520/000 580/000 10 40 سه شنبه ها 16-12 970211201 مهندس سعید دهقانی Dynamo
Your browser does not support HTML5 video.