ثبت نام آنلاین برنامه نرم افزار برنامه معماری برنامه مهارتهای اجرایی برنامه نظام مهندسی برنامه تحصیلات تکمیلی برنامه شهرسازی
ویژه ها کارگاه رایگان هوش مصنوعی ورکشاپ مسابقات معماری کارگاه Material Affecting Design ورکشاپ رندر سریع Enscape ورکشاپ رندرگرافیک
× یک میلیون تومان جایزه نقدی ویژه بهترین محتوای معمارانه
 
مهدی حسنلـو
کارشناسـی ارشد معمـاری
 
سوابق کـاری و حرفــه ای:
- موسسه دفتر طراحان مشـق - سابقه تدوین تیزرهای تبلیغاتی به صورت مستقـل - همکاری با دبیرخانه دائمی مسابقات معماری و شهرسـازی در زمینـه ساخت و تدوین مستنـد - انجام پروژه های طراحی داخلـی و طراحی معماری بـه صورت مستقـل - همکاری در بخـش طراحـی و اجـرا در دفاتـر معمـاری - همکاری با صـدا و سیمـای اهواز جهت تولیـد و تدوین انیمیشـن داستانـی - تدوین تیزر های تبلیغاتـی مدرسه کسـب و کار آیـا - همکاری با شرکـت ویرا پردازش
 
ثبت نام آنلاین برنامه نرم افزار برنامه معماری برنامه مهارتهای اجرایی برنامه نظام مهندسی برنامه تحصیلات تکمیلی برنامه شهرسازی
ویژه ها کارگاه رایگان هوش مصنوعی ورکشاپ مسابقات معماری کارگاه Material Affecting Design ورکشاپ رندر سریع Enscape ورکشاپ رندر گرافیک
× یک میلیون تومان جایزه نقدی ویژه بهترین محتوای معمارانه
 
مهدی حسنلـو
کارشناسـی ارشد معمـاری
 
سوابق کـاری و حرفــه ای:
- موسسه دفتر طراحان مشـق - سابقه تدوین تیزرهای تبلیغاتی به صورت مستقـل - همکاری با دبیرخانه دائمی مسابقات معماری و شهرسـازی در زمینـه ساخت و تدوین مستنـد - انجام پروژه های طراحی داخلـی و طراحی معماری بـه صورت مستقـل - همکاری در بخـش طراحـی و اجـرا در دفاتـر معمـاری - همکاری با صـدا و سیمـای اهواز جهت تولیـد و تدوین انیمیشـن داستانـی - تدوین تیزر های تبلیغاتـی مدرسه کسـب و کار آیـا - همکاری با شرکـت ویرا پردازش