مهدی حسنلـو
کارشناسـی ارشد معمـاری
 
سوابق کـاری و حرفــه ای:
- موسسه دفتر طراحان مشـق - سابقه تدوین تیزرهای تبلیغاتی به صورت مستقـل - همکاری با دبیرخانه دائمی مسابقات معماری و شهرسـازی در زمینـه ساخت و تدوین مستنـد - انجام پروژه های طراحی داخلـی و طراحی معماری بـه صورت مستقـل - همکاری در بخـش طراحـی و اجـرا در دفاتـر معمـاری - همکاری با صـدا و سیمـای اهواز جهت تولیـد و تدوین انیمیشـن داستانـی - تدوین تیزر های تبلیغاتـی مدرسه کسـب و کار آیـا - همکاری با شرکـت ویرا پردازش