معرفی اساتید

اساتید اسکیس

 

مهندس پژمان شکوهی

مهندس دانیال صدیقی


مهندس سعید میر طهماسب

 مهندس محمد فرشیدی