پیام مشاوره
پیام مشاور یک 1393/02/30:

در حال حاضر مطالعه مباحث معماری ایران و آثار معماران معاصر ایرانی در روند طراحی و ایده پردازی شما میتواند موثر باشد.

کتاب پیشنهادی برای مطالعه این هفته:

نام کتاب:معماری معاصر ایران

نویسنده:امیر بانی مسعود

انتشارات:هنرمعماری قرن

پیام مشاور دو 1393/03/04:در مرحله  اول مدارک معماری را به صورت فنی و درست ترسیم کنید ودر مراحل بعدی به پرزانته خاص بپردازید.
کتاب پیشنهادی برای مطالعه در این هفته:
ترسیم فنی هنرستان
پیام مشاور سه 1393/03/05:بررسی و تحلیل سوالات کنکورهای گذشته
در مرحله اول بررسی دقیق سوالات و مشخص نمودن کلیدواژه ها,علامت گذاری مطالبی که تکرار شده برای تعیین سرفصل های پراهمیت برای شروع مطالعه توصیه میشود.
لازم به ذکر است دانستن پاسخ سوالات در این مرحله اهمیتی ندارد.
بررسی دقیق ضرایب گرایش ها و شروع مطالعه با توجه به اهمیت ضرایب در این مرحله ضروری است.