سارا دیزجی

 

نام : سارا
نام خانوادگی :  دیزجی
فرزند : حسن
شماره شناسنامه : 2237
صادره از : تهران
دوره :   3ds Max + V-Ray
تاریخ دوره : 27/09/92 لغایت 03/02/93
مدت دوره : 48 ساعت
امتیاز کسب شده : 95
First Name : Sara
Last Name : Dizaji
BD Number : 2237
Father’s Name : Hassan
Course :    3ds Max + V-Ray
Date Of Course : December 18, 2013 till April 23, 2014
Course Time : 48 hour
Rank : 95مطالب علمی
سایر بخش ها