شیما ساعتی

 

نام : شیما
نام خانوادگی :  ساعتی
فرزند : ایرج
شماره شناسنامه : 13078
دوره :   3ds Max + V-Ray
تاریخ دوره : 27/09/92 لغایت 03/02/93
مدت دوره : 48 ساعت
امتیاز کسب شده : 90
First Name : Shima
Last Name : Saati
BD Number : 13078
Father’s Name : Fakherdin
Course :    3ds Max + V-Ray
Date Of Course : December 18, 2013 till April 23, 2014
Course Time : 48 hour
Rank : 90مطالب علمی
سایر بخش ها