سمیه سلطانی

 

نام : سمیه
نام خانوادگی :  سلطانی
فرزند : فخرالدین
شماره شناسنامه : 3990
صادره از : نوشهر
دوره :   3ds Max + V-Ray
تاریخ دوره : 27/09/92 لغایت 03/02/93
مدت دوره : 48 ساعت
امتیاز کسب شده : 85
First Name : Somayeh
Last Name : Soltani
BD Number : 3990
Father’s Name : Fakherdin
Course :    3ds Max + V-Ray
Date Of Course : December 18, 2013 till April 23, 2014
Course Time : 48 hour
Rank : 85مطالب علمی
سایر بخش ها