آرزو مرادینام : آرزو     
نام خانوادگی : مرادی    
نام پدر : نعمت    
شماره شناسنامه : ٣٨٦٠٢٧٤٣٧٦    
دوره : SketchUp+3D Max+Vray    
تاریخ دوره :  1393/02/18لغایت 1393/05/16    
مدت دوره :  70 ساعت    
امتیاز کسب شده : A    

  First Name :Arezoo
 Last Name :Moradi
  Father's Name :Nemat
BC Namber :3860274376
Course :SketchUp+3D Max+Vray
Course Date :May 08 till August 07 , 2014
Course Time :70h 
Rank :A 
مطالب علمی
سایر بخش ها