نمونه سوالات
 

 

سال ۹۱

آزمون ورود به حرفه نظام مهندسان معماری (نظارت) اسفند 91

دریافت سوال

دریافت پاسخ

آزمون ورود به حرفه نظام مهندسان معماری (نظارت) شهریور 91

دریافت سوال

دریافت پاسخ

سال ۹۲

آزمون ورود به حرفه نظام مهندسان معماری (نظارت) آذر 92

دریافت سوال

دریافت پاسخ

آزمون ورود به حرفه نظام مهندسان معماری (اجرا) آذر 9۲

دریافت سوال

سال ۹۳

آزمون ورود به حرفه نظام مهندسان معماری (نظارت) خرداد 93

دریافت سوال

دریافت پاسخ

آزمون ورود به حرفه نظام مهندسان معماری (نظارت) آبان 93

دریافت سوال و پاسخ

آزمون ورود به حرفه نظام مهندسان معماری (اجرا) آبان 93

دریافت سوال

آزمون ورود به حرفه نظام مهندسان معماری (اجرا) خرداد 93

دریافت سوال
 

سال ۹۴آزمون ورود به حرفه نظام مهنذسان معماری (نظارت) مرداد ماه ۹۴

سوال و پاسخ معماری اجرا بهمن ۹۴

سوال و پاسخ معماری نظارت بهمن ۹۴
 

سال ۹۵پاسخ تشریحی آزمون اجرا شهریور ۹۵