سوال و پاسخ کنکور 92

برای دسترسی به سوالات کنکورهای ارشد معماری به سامانه هوشمند طبقه بندی سوالات همپا مراجعه نمایید :

 

سوالات کنکور ارشد معماری

 

 

*سوالات تخصصی سال 92

 
 

*سوالات استعداد تحصیلی (گروه هنر) سال 92

 

*زبان عمومی (کلیه گرایشها) سال 92