نمونه کار دانشجویان
شما در زیر می توانید نمونه کار دانشجویان دپارتمان معماری را که در دوره های گذشته مرکز معماری ایران شرکت کرده و آموزش دیده اند را مشاهده نمایید.