معرفی اساتید شهرسازی

 

دکتر فرحی نیا دکتر حسین خسروی مهندس السا قیامی آزاد مهندس سعید اسفندی مهندس شیدا شریفی
     
دکتر سیامک بدر مهندس پدرام مهرایی مهندس میلاد عبادی