مدرس دروس :
 سیستم های ساختمانی 
 عناصر جزییات ساختمانی 
سوابق تحصیلی :
کارشناسی ارشد مهندسی تکنولوژی معماری از دانشگاه تهران 
دکتری معماری دانشگاه تهران
سوابق آموزشی :
تدریس در موسسه آکادمی تخصصی معماری به مدت 3 سال
 تدریس سیستم های ساختمانی و عناصر و جزییات ساختمانی در مرکز معماری ایران 3 سال
همکاری با پروفسور گلابچی در تالیف کتاب معماری + تکنولوژی + طبیعت (در مرحله چاپ)
الیف کتاب راهنمای زبان انگلیسی عمومی(انتشارات راشدین 1389)
تالیف کتاب جامع زبان انگلیسی عمومی دانشگاه پیام نور(انتشارات تک رنگ 1387)
سایر فعالیت ها :
1.  ارائه راه کارهای عملی در زمینه استفاده از فرم های طبیعی در معماری
2. طبقه بندی روش های طراحی معماری برگرفته از طبیعت با مقایسه طبقه بندی های موجود
3. توسعه بام سبز در ایران با رویکرد پایداری اقتصادی ، اجتماعی و زیست محیطی
4. ارائه راه کار جهت توسعه بام سبز با رویکرد به اهداف توسعه پایدار در ایران