معرفی دپارتمان

دپارتمان آموز‌ش‌هاي تخصصي نرم افزار و پرزانته مرکز معماری ایران از سال 1385به منظور برگزاري دوره‌هاي تخصصي معماری در تهران تشكيل شده كه هدف اصلي خود را در ارائه آموزش‌هاي عملي با استفاده از همكاري اساتيد كارآزموده كه عموما در زمينه تخصصي خود داراي رزومه قوي عملي هستند بنا نهاده است لذا شركت كنندگان در دوره‌هاي تخصصی نرم افزارخواهند توانست پس از شركت در دوره‌ها به عنوان متخصص فعاليت كنند .
 در همين راستا اين دپارتمان اقدام به همكاري مستقيم با شركت‌های مهندسی مشاور ودفاتر معماری فعال در زمينه طراحی معماری نموده تا بتواند با انتقال دانش فني متخصصين اين شركت‌ها گام مهمي در عملي سازي دوره‌هاي خود بر دارد.

 

از طریق تماس با مرکز معماری ایران  و داخلی 113 شما مستقیما با مسئول گروه در ارتباط خواهید بود.