معرفی دپارتمان

 

بیایید کمی دوستانه تر بر روی زمین زندگی کنیم و به آیندگانمان فرصت زندگی کردن بدهیم. پایداری بدون شک مسیری است که معماری در آینده نزدیک به آن می رسد، معماری برخاسته از احساسات انسان به طبیعت.

توسعه پایدار با رشد و تعامل سه فاکتور محیط زیست، اجتماع و اقتصاد شکل می گیرد و ساخت و ساز پایدار به عنوان یکی از مهمترین عوامل توسعه در سایه بهره برداری از منابع طبیعی و رعایت اصول اکولوژی در کنار مدیریت یکپارچه و منسجم محقق می گردد.

معماری پایدار از تطابق معماری بر بستر در برگیرنده آن شکل می گیرد، ساختمای مطابق با نیازهای امروز و سازگار با محیط طبیعی ساختمانی است که نه تنها مصرف کننده نیست می تواند تولید کننده نیز باشد.

اینگونه است که با احترام به طبیعت و نسل آینده می توانیم علاوه بر تامین نیازهای خود در مسیر پایداری گام برداریم.