معمار خلاق
 

 

+ سیلابس درسی

معرفی و تعریف خلاقیت به عنوان مهمترین عنصر موفقیت در حوزه های تخصصی
دسته بندی انواع خلاقیت و روش های ایجاد تفکر خلاق
تمارین کلاسی در قالب ورکشاپ به منظور افزایش و گسترش قوه ی خلاقیت فردی و گروهی
نحوه برخورد با خلاقیت و تبدیل آن در حوزه تخصصی حرفه ای معماری بر اثر
تعریف و تمرین خلاقیت در حوزه معماری

+ مهارت های کسب شده توسط دانشجویان در پایان دوره

تغییر نگرش فکری و ذهنی در انجام کلیه امورفردی متکی به خلاقیت درکی ، اعم از برخورد با روزمره ی اجتماعی، بصری ، فعالیت های حرفه ای مثل معماری ، طراحی و ....

+ مخاطبان دوره

نامحدود ، معمار و غیرمعمار ، بدون محدودیت سنی و تحصیلی

+ مدرک پایان دوره

در صورت تایید حضور و انجام تمرینات کلاسی هر دانشجو، توسط استاد، حداکثر یک ماه بعد از تحویل پروژه مدرک داخلی مرکز معماری ایران، به دانشجوی مورد نظر ارائه می شود.

 

 

 

 
 
مطالب علمی
سایر بخش ها