ثبت نام آنلاین برنامه نرم افزار برنامه معماری برنامه مهارتهای اجرایی برنامه نظام مهندسی برنامه تحصیلات تکمیلی برنامه شهرسازی
ویژه ها کارگاه رایگان هوش مصنوعی ورکشاپ مسابقات معماری کارگاه Material Affecting Design ورکشاپ رندر سریع Enscape ورکشاپ رندرگرافیک
× یک میلیون تومان جایزه نقدی ویژه بهترین محتوای معمارانه
محمدرضا علیمراد
کارشناسـی ارشد معمـاری
 
سوابق کـاری و حرفــه ای:
- موسس دفتر طراحان مشـق - سابقه کار در دفاتر معماری معتـبر - همکـاری با صدا و سیما جهـت طراحی و ساخت انیمیشـن داستانـی - همکـاری با دبیرخانه مسابقات معمـاری و شهرسازی جهت تولید مستنـد - همکـاری با خانه نمایـش حور اهـواز - همکـاری با مدرسه کسـب و کار آیا - سابقه تدریس خصوصی نرم افزار هـای مختلـف  -رتبه اول اولین دوره مسابقه ماراتـن معمـاری
 
ثبت نام آنلاین برنامه نرم افزار برنامه معماری برنامه مهارتهای اجرایی برنامه نظام مهندسی برنامه تحصیلات تکمیلی برنامه شهرسازی
ویژه ها کارگاه رایگان هوش مصنوعی ورکشاپ مسابقات معماری کارگاه Material Affecting Design ورکشاپ رندر سریع Enscape ورکشاپ رندر گرافیک
× یک میلیون تومان جایزه نقدی ویژه بهترین محتوای معمارانه
محمدرضا علیمراد
کارشناسـی ارشد معمـاری
 
سوابق کـاری و حرفــه ای:
- موسس دفتر طراحان مشـق - سابقه کار در دفاتر معماری معتـبر - همکـاری با صدا و سیما جهـت طراحی و ساخت انیمیشـن داستانـی - همکـاری با دبیرخانه مسابقات معمـاری و شهرسازی جهت تولید مستنـد - همکـاری با خانه نمایـش حور اهـواز - همکـاری با مدرسه کسـب و کار آیا - سابقه تدریس خصوصی نرم افزار هـای مختلـف  -رتبه اول اولین دوره مسابقه ماراتـن معمـاری