محمدرضا علیمراد
کارشناسـی ارشد معمـاری
 
سوابق کـاری و حرفــه ای:
- موسس دفتر طراحان مشـق - سابقه کار در دفاتر معماری معتـبر - همکـاری با صدا و سیما جهـت طراحی و ساخت انیمیشـن داستانـی - همکـاری با دبیرخانه مسابقات معمـاری و شهرسازی جهت تولید مستنـد - همکـاری با خانه نمایـش حور اهـواز - همکـاری با مدرسه کسـب و کار آیا - سابقه تدریس خصوصی نرم افزار هـای مختلـف  -رتبه اول اولین دوره مسابقه ماراتـن معمـاری