ثبت نام آنلاین

سیلابس دوره مدلسازی نما و معماری داخلی آقای کاظمی
مدلسازی اجزاء و جزئیات مربوط به نمای ساختمان و معماری داخلی در بستر فرآیند BIM به منظور گرفتن خروجی مناسب جهت ساخت و اجرای ساختمان
• دسته‌بندی اجزای معماری داخلی و مدلسازی آنها
• مدلسازی اتصالات و جزئیات در معماری داخلی
• مدسازی انواع مبلمان ثابت و متحرک در فضای معماری
• گرفتن خروجی‌‌های مناسب جهت ساخت عناصر
• دسته‌بندی انواع نما و بررسی روش‌های مدلسازی آنها
• مدلسازی اتصالات و جزئیات در نما ساختمان
• مدسازی انواع اجزاء ثابت و متحرک نما
• گرفتن خروجی‌‌های فنی مناسب از نما
پیشنیاز دوره : آشنایی و توسلط نسبی به نرم افزار رویت