ثبت نام آنلاین

سیلابس دوره Mass&dynamo
 
معرفی فضای Mass  در رویت به صورت کامل
آموزش کاربردی محیط Mass رویت در داینامو و برعکس (مدلسازی پیچیده)
معرفی برنامه DYNAMO
چرا باید Dynamo یاد بگیریم؟
تفاوت Code Text با Visual Programing در Dynamo
آشنایی با محیط برنامه Dynamo
معرفی و آموزش کامل منوی New در برنامه Dynamo
معرفی و آموزش کامل منوی Edit در برنامه Dynamo
معرفی و آموزش کامل منوی View در برنامه Dynamo
معرفی و آموزش کامل منوی Package در برنامه Dynamo
معرفی و آموزش کامل منوی Settings در برنامه Dynamo
معرفی و آموزش کامل منوی Help در برنامه Dynamo
درک منطقی از دسته بندی کتابخانه موجود در برنامه Dynamo
شناسایی انواع حالت های گره ها (Nodes) در داینامو همراه با مثال
آموزش دقیق و کامل Lacing در Dynamo
آموزش تمام گره های مربوط به Input در داینامو همراه با مثال کاربردی
آموزش Group و مزایای آن همراه با تکنیک های کاربردی
آموزش کامل گره های رشته (Strings) در برنامه Dynamo به صورت کاربردی همراه با مثال
معرفی Custom Node و اهمیت آن در داینامو
آموزش تخصصی ایجاد گره های شخصی (Custom Node) در داینامو
آموزش کامل گره های لیست (List) در داینامو به همراه مثال از هر گره (مهم ترین بخش در داینامو)
آموزش کامل گره های Points در برنامه Dynamo همراه با مثال های کاربردی
آموزش کامل گره های Line همراه با مثال های کاربردی در داینامو
آموزش کامل گره های Arc
آموزش کامل گره های PolyCurve و NurbsCurve در داینامو 
انجام یک پروژه در سطح مقدماتی مدلسازی پارامتریک
آموزش کامل گره های Surface و Solid در داینامو
آموزش انواع حالت های تبدیل مدل داینامو به رویت
آموزش معرفی ، نصب و استفاده از بسته های کاربردی در داینامو
انجام پروژه برج پارامتریک مقدماتی
انجام پروژه پوسته های پارامتریک
انجام پروژه دیوار شیشه ای (Curtain Panel) هوشمند و پارامتریک
انجام پروژه برج پارامتریک پیشرفته