ثبت نام آنلاین

 دوره آنلاین طراحی پرتفولیو
مدرسین : فائزه انصافی – محمدرضا کدخدا
نغمه اسدبیگی
جلسه اول :
ارائه چارت درسی، اهداف و محصول نهایی
کلیات پرتفولیو و تفاوت مدل های مختلف پرتفولیو
بایدها و نبایدهای تهیه یک پرتفولیو
مهم ترین فاکتورهای تاثیر گذار در طراحی پرتفولیو
معرفی نرم افزارهای کاربردی طراحی پرتفولیو
مقدمات نرم افزار ایندیزاین 
 
جلسه دوم
بررسی پروژه های هنرجوها برای انتخاب پروژه های مناسب.
تولید جدول کسری های پروژه های هنرجوها
Initial Setup in Indesign (Portfolio)
Resolution, Size, Shape , Full Bleedng, Binding. RGB or CYMK?
Theme design
Page Layout
 
جلسه سوم
مقدمه: ارائه چارت درسی، اهداف و محصول نهایی 
مفهوم دیاگرام در معماری
دیاگرام های شهری
دیاگرام های شکل گیری اولیه و بیان ایده (کانسپت محور)
دیاگرام های عملکردی 
دیاگرام های سازه ای 
ایدئوگرام
تعریف نگاه دیاگرام محور درتولید محتوا
بررسی نمونه دیاگرام ها و مقایسه با طرح نهایی 
تمرین مهندسی معکوس در دباگرام 
بررسی انواع دیاگرام از نظر گرافیک بصری
دیاگرام های دوبعدی 
دیاگرام های سه بعدی
دیاگرام های سکانسی 
Exploded Diagram
 
 
 
 
جلسه چهارم
معرفی روند تولید دیاگرام .
معرفی و آشنایی با نرم افزارهای مربوطه 
روند تولید یک طرح از ایده تا محصول نهایی
مشخص کردن پروژه های شخصی هر فرد و شروع تولید
 
جلسه پنجم
کرکسیون دیاگرام های ترسیم شده 
 
جلسه ششم
مفرفی متد های طراحی کاور
یادگیری میانی طراحی کاور.
( کدخدا )
 
جلسه هفتم
طراحی گرافیکی و مقدمه اینتروها 
 
جلسه هشتم
آموزش ایندیزاین 
شیت بندی
 Final Correction
Export Pdf
Package
 
جلسه نهم
کدخدا – Final Presentation