ثبت نام آنلاین

‎آشنایی با محیط برنامه
‎آشنایی با روشهای ترسی
‎آشنایی
‎آشنایی با دستورات اصلاحات احجام و نحوه مدلسازی
‎نحوه مدلسازی فضاهای داخلی و فضاهای خارجیی ترسیمی
‎یی آماده و اصلاحات آنها
‎نحوه قراردادن دوربین در محیط های خارجی و داخلی
‎آشنایی با نورها در ویری 
‎آشنایی با متریالهای اولیه و پیشرفته
‎یری 
‎نحوه متریال دهیی آماده 
‎آشنایی با متدهای مختلف نورپردازی در فضاهای داخلی و خارجی
‎نحوه استفاده از متریالهای آماده