مهندس فرزاد بهمنش

آقای مهندس فرزاد بهمنش نیا

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی معماری از دانشگاه تهران
سوابق آموزشی: تدریس درک عمومی و فرآیند طراحی در مرکز معماری ایران
سوابق کاری: همکاری با شرکت طرح معماری محیط به عنوان طراح