مهندس مرتضی خرسند نیکو

آقای مهندس مرتضی خرسند نیکو


سوابق تحصیلی:

کارشناسی ارشد مهندسی تکنولوژی معماری از دانشگاه تهران
سوابق آموزشی : تدریس در موسسه آکادمی تخصصی معماری به مدت 3 سال
 تدریس سیستم های ساختمانی و عناصر و جزییات ساختمانی در مرکز
همکاری با آقای پروفسور گلابچی در تالیف کتاب معماری بایونیک
تالیف کتاب جامع زبان انگلیسی عمومی دانشگاه پیام نور(انتشارات تک رنگ 1387)
تالیف کتاب راهنمای زبان انگلیسی عمومی(انتشارات راشدین 1389)
همکاری با پروفسور گلابچی در تالیف کتاب معماری + تکنولوژی + طبیعت (در مرحله چاپ)

مقالات :
1. ارائه راه کارهای عملی در زمینه استفاده از فرم های طبیعی در معماری
2. طبقه بندی روش های طراحی معماری برگرفته از طبیعت با مقایسه طبقه بندی های موجود
3. توسعه بام سبز در ایران با رویکرد پایداری اقتصادی ، اجتماعی و زیست محیطی
4. ارائه راه کار جهت توسعه بام سبز با رویکرد به اهداف توسعه پایدار در ایران