مهندس مرتضی خرسند نیکو

آقای مهندس مرتضی خرسند نیک

دکتری معماری دانشگاه تهران
کارشناسی ارشد مهندسی تکنولوژی معماری از دانشگاه تهران
 
 
تألیفات 
همکاری با آقای پروفسور گلابچی در تالیف کتاب معماری بایونیک ( کتاب سال دانشگاهی در سال 93 – کتاب برتر جایزه معماری مزینی)
همکاری با پروفسور گلابچی در تالیف کتاب معماری + تکنولوژی + طبیعت (در مرحله چاپ)
تالیف کتاب راهنمای زبان انگلیسی عمومی(انتشارات راشدین 1389)
تالیف کتاب جامع زبان انگلیسی عمومی دانشگاه پیام نور(انتشارات تک رنگ 1387)
سوابق آموزشی 
 تدریس در موسسه آکادمی تخصصی معماری به مدت 3 سال
 تدریس سیستم های ساختمانی و عناصر و جزییات ساختمانی در مرکز معماری ایران 3 سال
 
مقالات 
1.  ارائه راه کارهای عملی در زمینه استفاده از فرم های طبیعی در معماری
2. طبقه بندی روش های طراحی معماری برگرفته از طبیعت با مقایسه طبقه بندی های موجود
3. توسعه بام سبز در ایران با رویکرد پایداری اقتصادی ، اجتماعی و زیست محیطی
4. ارائه راه کار جهت توسعه بام سبز با رویکرد به اهداف توسعه پایدار در ایران