دپارتمان BIM

معرفی BIM
پروسه ای است که با ساخت مدل سه بعدی هوشمند و پر از اطلاعات آغاز شده و بعد از آن مدل برای تسهیل هماهنگی میان رشته ای (Coordination)، شبیه سازی (Simulation) و پرزانته (Presentation) استفاده می شود. همچنین به کارفرمایان، مشاوران و پیمانکاران کمک می کند که بهتر برنامه ریزی، طراحی، ساخت و مدیریت کنند.
 
BIM موقعیت های زیر را در شرکت های فعال در صنعت ساختمان بوجود می آورد:
ایجاد مدل معماری، سازه یا تاسیساتی قابل ویرایش
حذف مشکلات و پیش بینی کارایی سیستم های سازه ای، معماری و تاسیساتی
شبیه سازی رایانه ای مراحل ساخت قبل از شروع پیمانکاری
هماهنگ کردن مدارک، اسناد و نقشه های ساختمانی
افزودن اطلاعات به مدل و استفاده از آن در کل طول پروژه حتی در زمان بهره برداری
ترکیب کردن اطلاعات کالبدی (هندسی ساختمان) و برنامه فیزیکی به جهت برنامه ریزی، توسعه و پاسخگویی سریع در مواقع بحرانی
استفاده از اطلاعات افزوده شده به مدل برای طرح ریزی (4D)، متره و برآورد (5D) و بهره برداری (6D)
هماهنگی حداکثری در حین ساخت جهت کاهش زمان و هزینه ناشی از تغییرات پی در پی