MS Project
 

 

+ سیلابس درسی

تعریف مشخصات پروژه
انواع فعالیت ها
رویدادها
وابستگی ها
تعریف و تخصیص تقویم های کاری
محدودیت ها
منابع
تسطیح
خطوط مبنا
مدیریت هزینه

+ مهارت های کسب شده توسط دانشجویان در پایان دوره

کسب مهارت تعریف و مدیریت زمانی و هزینه ای پروژه های معماری و ساختمانی

+ شیوه آموزش

با استفاده از کامپیوتر برای کار با نرم افزار

+ مخاطبان دوره

فارغ التحصیلان رشته های معماری و عمران

 

 

 

 
مطالب علمی
سایر بخش ها