کارشناسی ارشد معماری

سوابق کاری و حرفه ای

  • مدرس نرم افزار REVIT  در مرکز معماری ایران
  • تدوین دوره MASSINGو پرزانته در مرکز معماری ایران
  • همکاری با دفتر معماری بافتار
  • همکاری با مهندسین مشاور آوان
  • همکاری با مهندسین مشاور آرشینیا
  • همکاری با شرکت مهندسی شارکس
  • همکاری با شرکت عمران شهرهای جدید
  • مدلسازی پروژه ها توسط نرم افزار REVIT
  • BIM MANEGER فاز 2 رویت دیوار های پروژه بیمارستان شریعتی2
  • مدیر بخش BIMپروژه راهسازی در ارمنستان