مدرس دروس :
  تاسیسات الکتریکی – تنظیم شرایط -تاسیسات مکانیکی/ صوت
سوابق تحصیلی :
  کارشناسی معماری دانشگاه آزاد تهران
   کارشناسی ارشد معماری انرژی دانشگاه شهید بهشتی 
سوابق آموزشی :
  تدریس تنظیم شرایط و تاسیسات مکانیکی در مرکز معماری ایران از سال 1396
   تدریس تنظیم شرایط و تاسیسات مکانیکی در دانشگاه غیرانتفاعی هنر پارس از سال 1397