مدرس دروس :
    تدریس دروس تاریخ معماری در مرکز معماری ایران
     تدریس درک عمومی معماری آنلاین در مرکز معماری ایران
سوابق تحصیلی :
    کارشناسی عمران دانشگاه آزاد تهران جنوب
     کارشناسی ارشد معماری انرژی دانشگاه تهران
سوابق آموزشی :
    تدریس نرم افزارهای معماری در آموزشگاه بهرنگ 
     تدریس خصوصی نرم افزار دیالوکس
     تدریس دروس تاریخ معماری در مرکز معماری ایران
     تدریس درک عمومی معماری آنلاین در مرکز معماری ایران