معماری ایرانی را دیزاین نمی کنند
مطالعات تاریخ معماری نشان می دهد، معماری ایرانی دیزاین نمی شده، پس فرآیند طرح ریزی معماری ایرانی چه و چگونه بوده است؟
نبودن بسیاری از چیزها به اندازه بودنشان دلیل دارد.

تحلیل تاریخ معماری و به طور کلی تاریخ هنر، صرفاً گردآوردن داده‌ها نیست؛ ‌روشی می‌خواهد که بر نوعی تلقی و شناخت از هنر و معماری اتکاء دارد و تصور و تصویر را از فضا و اثر هنری را می‌سازد؛ و بر پایه ادراک شکل میگیرد. صاحبنظران این حوزه ارزشمند برای دیزاین، در هنر و مهندسی معماری ایرانی تعاریف و ویژگی های خاصی را قايل هستند که با معنای متداول و یا غربی آن تفاوت های ماهیتی دارد.
در دنیای معماری ایرانی سازوکار هنری ویژه ای حاکم بوده و هست و ما فرهنگ بصری متفاوتی را به ارث برده‌ایم. امر زیبا برای ما در قالب هنرهای تجسمی تجسم نمی‌یافته و هنرهای زیبا در معنای اروپایی آن در سازوکار فرهنگی ما ادغام نشده. اگرچه هنر ایرانی میگفت زیبایی در چشمان ناظر است اما برای نمایش زیبایی هم در قالب فضاهای کارکردی و طرح های معمارانه روش ها و ترفند های عملیاتی و اجرایی داشته.

- اگر معماران ایرانی دیزاین نمی کردند پس چه میکردند و چگونه طرحی در می انداختند؟
- چه طور می‌شود برخی از این عادت‌ها یا رویکردهای طراحانه را امروزه در طراحی لحاظ کرد و به کار برد؟
- آیا میتوان در معماری معاصر از آن روش ها و عادت ها الهام گرفت؟
- أساسا میشود برای طراحی معماری ایرانی واژه و فرآیندی قایل بود منحصر به خویش و نه دیزاین؟
دپارتمان پژوهش مرکز معماری ایران، در راستای فعالیت های خود میزبان دکتر باوند بهپور (‌معمار مولف – معمار پژوهشگر و تاریخ دان هنر)‌خواهد بود که این موضوع جذاب را به بحث بگذارد.
.
نام و نام خانوادگی : *
تلفن : *
ایمیل : *
دانشگاه : *
رشته تحصیلی : *
مقطع تحصیلی : *
ترم تحصیلی : *
شغل : *
زمینه علاقه مندی : *
نحوه اطلاع :مطالب علمی
سایر بخش ها