1. جلسه اول رایگان مدیریت پروژه یکشنبه ۶ مهرماه
  2. جلسه رایگان بازسازی