سیلابس دوره طراحی نما

طراحی نما

مدرس: اشکان سپهر

1.    ساختمان های مسکونی
2.    ساختمان های اداری
3.    ساختمان های فرهنگی
4.    ساختمان های تجاری
5.    شناخت هویت بنا
6.    شناخت متریال ها با توجه به ریتم حرکت
7.    هارمونی رنگ و متریال
8.    شناخت افقیت و عمودی گرایی
9.    خط آسمان تعریف شده
10.   پیدا کردن نقاط طلایی
11.  تعریف ورودی در سبک های مختلف نما
12.  120 نکته حرفه ای طراحی نما