دکتر سعیـــد فرمهین فراهانـــی


        دکتر سعید فرمهین فراهانی:


       معمار و طراح

      

        
  • سوابق کاری و حرفه‌ای
•    همکار طراحی در گروه معماری شیردل و همکاران      /    1384                                       
•    همکار طراحی در مهندسین مشاور ناموران      /    1383                                       
•    مدیر طراحی در گروه معماری کلیاس کویر    /    1385-1387                                  
•    پژوهشگر دوره دکتری معماری در دانشگاه تربیت مدرس تهران
•    عضو هیات تحریریه و دبیر کمیته داوری "فصلنامه معماری و ساختمان"   /   از 1389  تا اکنون  
•     عضو هیات تحریریه نشریه "کلیاس"، نشریه گروه معماری کلیاس کویر   /   از  1387    تا اکنون                                                                                
•    عضو کارگروه تحول در هنر و معماری در نظام آموزش عالی کشور دانشگاه تربیت مدرس
بنابر فرمایشات مقام معظم رهبری پیرامون تحول در علوم انسانی    /   1389
•    مشاور پژوهشی ریاست دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات    /  1391 تا کنون
•    نماینده  رییس شورای انتشارات دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات    /  1391 تا کنون                 
•    نماینده رییس شورای باشگاه پژوهشگران جوان واحد علوم و تحقیقات    /  1391 تا کنون             
•    نماینده رییس کمیته ICT دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات    /  1391 تا کنون                           
•    مدیرکل امور بین¬الملل  دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات   /  1391 تا کنون     
•    مدرس دروس پایه معماری، طرح معماری٫  طراحی فنی٫ تنظیم شرایط محیطی و تاسیسات مکانیکی، تاسیسات نور و صدا در دانشگاه های آزاد ٫ دماوند ٫ کاشان ٫ سوره ٫ علم و فرهنگ ٫ تربیت مدرس
•    معاونت پژوهشی مرکز معماری ایران               /   1389                                                                  
•    مدرس دوره تخصصی معماری در دپارتمان آموزشی معماری و معماری داخلی مرکز معماری ایران
   
  • تالیفات
•    تنظیم شرایط محیطی، مصالح ساختمانی و تاسیسات ساختمان
 
  
  • جوایز
•    همکاری در گروه طراحی پروژه ساختمان دفتر مرکزی شرکت گلدیران و کسب عنوان پروژه برتر در طراحی نما در محور ارائه نوین معماری ایرانی در نخستین دوره جایزه طراحی نما
 
       
  • مقالات
•    نماهای ساختمان و باغ های عمودی (نگاهی به آثار امیلیو امباز)
•    ارزشیابی کمی و تحلیل محتوای پژوهشها در حوزه آموزش معماری ایران
•    بررسی نقش سازه در فرآیند پایداری زیست محیطی ابنیه سنتی میدان نقش جهان اصفهان
•    Architecture Education in Indian Subcontinent
•    Idendity of Islamic
•    Roles of Architecture Identity on urban planning developments
•    Association of mental health and work environment in hospital workers
•    Role of  toilet type in transmission of infections
•    Calculation Thermal comfort for elderly peoples in I.R.Iran
•    Reflection of climate on vernacular architecture of four Iranian villages
•    Role of Climate and its effect on Modernizing of Urban Landscape in Historical Cities of Developing Countries
•    Physical sustainability on old & new parts of Yazd