طراحی روشنایی و نورپردازی تخصصی

طراحی روشنایی نور پردازی مقدماتی

مدت دوره : 20 ساعت

مدرس : کاوه احمدیان - محبوبه اسماعیلی

  • آشنایی بااصول و مفاهیم روشنایی
  • آشنایی باساختمان لامپ ها و تجهیزات جانبی
  • آشنایی بااصول محاسبات روشنایی
  • آموزش نرم افزار Dialux
  • تکنیکهای کاربردی در نورپردازی فضاهای داخلی

 

 طراحی روشنایی نور پردازی پیشرفته

مدت دوره : 20 ساعت

مدرس : کاوه احمدیان - محبوبه اسماعیلی

 

  • طراحی روشنایی دفاتر اداری

(آشنایی با استانداردها، تکنیکهای طراحی،تحلیل پروژه های نمونه، انجام پروژه عملی)

  • طراحی روشنایی فروشگاه ،گالری و موزه

 (آشنایی با استانداردها، تکنیکهای طراحی،تحلیل پروژه های نمونه، انجام پروژه عملی)

  • طراحی روشنایی پروژه های مسکونی ،محوطه و نما

 (خلق سناریوهای مختلف نورپردازی، تکنیکهای طراحی و تحلیل پروژه های نمونه، انجام پروژه عملی)