مسابقه پریتزکر

جایزه معماری پریتزکِر  Pritzker Architecture Prize‏ جایزه‌ای است که هرساله از سوی بنیاد هایت به یک معمار زنده اعطا می‌گردد. این جایزه که در سال ۱۹۷۹ از سوی جی آ. پریتزکر (A. Pritzker) پایه گذاشته شده و توسط خانواده پریتزکر مدیریت می‌شود، برترین جایزه  معماری در جهان بشمار می‌آید.
جایزه پریتزکر مانند جایزه نوبل در معماری محسوب می‌شود.
ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎي اﻳﻦ ﺟﺎﻳﺰه ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻣﻠﻴﺘﻲ ﺧﺎص ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ؛ از ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ، ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن، ﻣﻨﺘﻘﺪان، ﻣﻌﻤﺎران آﻛﺎدﻣﻴﻚ، ﻣﻌﻤﺎران ﺗﺠﺮﺑﻲ،  ﺟﻮاﻣﻊ ﻳﺎ ﺻﻨﻌﺘﮕﺮان ﻣﻌﻤﺎري،  در واﻗﻊ ﻫﺮ ﻛﺴﻲ ﻛﻪ دﻏﺪﻏﻪ اي در رﺷﺪ ﻣﻌﻤﺎري ﺑﻬﺘﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
اﻳﻦ ﺟﺎﻳﺰه ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻠﻴﺖ، ﻧﮋاد، اﻋﺘﻘﺎدات ﻳﺎ اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژي اﻫﺪا ﻣﻲﺷﻮد.ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺳﺎﻻﻧﻪ و ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻧﻮاﻣﺒﺮ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻲﺷﻮد.  ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺣﺪود 500 ﻧﺎﻣﺰداز 47 ﻛﺸﻮر وﺟﻮد دارﻧﺪ.ﮔﺰﻳﻨﺶ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﻫﻴﺎت ژوري ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺎ ﺗﻌﻤﻖ ﻛﺎﻣﻞ و اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲﭘﺬﻳﺮد.
ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن ﺟﺎﻳﺰه ﻣﻌﻤﺎري ﭘﺮﻳﺘﺰﻛﺮ ﻣﺒﻠﻎ اﻫﺪاﻳﻲ 100 ﻫﺰار دﻻر و ﻳﻚ ﻣﺪرك درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.
ازﺳﺎل 1987 ﻳﻚ ﻣﺪال ﺑﺮﻧﺰ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺟﻮاﻳﺰ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه و ﻗﺒﻞ از اﻳﻦ ﺳﺎل ﻣﺠﺴﻤﻪ ﻣﺨﺼﻮص ﻫﻨﺮي ﻣﻮرﻛﻪ ﻣﺠﺴﻤﻪ اي ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺪود ﺑﻮد ﺑﻪ ﻫﺮ ﺑﺮﻧﺪه اﻫﺪا ﻣﻲﺷﺪ.
شما در زیر می توانید تصاویر و اسامی معماران برنده ی جایزه ی پرایتزکر از سال 1979 تا کنون را مشاهده نمایید و با ورود به صفحه ی هر کدام از این معماران خلاصه ای از زندگینامه و همچنین تصویر آثار ایشان را ملاحظه کنید .