مهندس مجتبی فاطمی


مهندس مجتبی فاطمی:


       

 

      کارشناسی ارشد  مهندسی سازه از دانشگاه فنی تهران- سال 1370

 

     

  

سوابق تحصیلی:

کارشناسی ارشد  مهندسی سازه از دانشگاه فنی تهران- سال 1370

سوابق تدریس:
مدرس دانشکده هنر  و معماری دانشگاه آزاد  از سال 1372 لغایت اکنون

مدیر عامل مرکز معماری ایران

سوابق کاری و حرفه‌ای:
پروژه بازسازی کامل هتل 5 ستاره آزادی با همکاری شرکت کتیک CATIC و مشاور اینترتکنو(Intertecno)

اجرای باز سازی هتل اوین در تهران شامل افزایش سطح و تاسیسات معماری داخلی

اجرا و سرمایه گذاری پروژه های مسکونی متعدد از جمله پروژه ولنجک و پروژه فخر

عضو هیئت مدیره شرکت اسکان و اجرای پروژه های مختلف

انتشارات و چاپ کتاب:

مولف کتاب ایستایی و فن ساختمان سال چاپ 1390