طراحی فضای سبز In Door / Out Door

طراحی فضای سبز In Door / Out Door

مدت دوره : 40 ساعت

مدرس : غلامرضا گنجعلیخان

 1. گلخانه در طراحی فضای سبز
 2. هرس در طراحی فضای سبز
 3. ضوابط زمین بازی کوکان در فضای سبز
 4. طراحی آبنما و باغهای آبی
 5. گیاهان آبزی و شناخت زیر ساختهای لازم
 6. طراحی بام سبز Roof Garden
 7. طراحی باغ صخره ای Rock Garden
 8. طراحی باغ خشک Dry Garden
 9. تکنیک زرس اسکیپ Xeriscape
 10. فضای سبز بر روی انواع شیب و ترانشه (دیوار) Green Wall
 11. طراحی فضای سبز در معماری داخلی
 12. گیاهان آپارتمانی و شناخت زیر ساختهای لازم