مقدمات طراحی در فضای سبز

مقدمات طراحی در فضای سبز

مدت دوره : 24 ساعت

مدرس : غلامرضا گنجعلیخان

 1. آموزش کاربردی AutoCAD جهت طراحی فضای سبز
 2. انواع سبک در طراحی فضای سبز
 3. تقسیم بندی فضاهای سبز شهری
 4. آغاز طراحی فضای سبز
 5. ضروریات در فضای سبز
 6. اصول اولیه طراحی
 7. المانهای مناسب فضای سبز
 8. گیاهان فضای بیرونی و شناخت زیر ساختهای لازم
 9. علایم اختصاصی در طراحی فضای سبز
 10. جانمایی صحیح گیاهان
 11. سیستمهای مناسب آبیاری و نحوه طراحی و جانمایی صحیح نازلها