کلاغ‌سیاه...........................جمعه ‌سیاه

تمامی دوره‌های تخفیف‌دار

DESIGN PROCESS

آنلاین
بدون امتیاز 0 رای
20 ساعت
1,200,000 600,000 تومان

آزمون‌های آزمایشی آنلاین-ارشد1400

آنلاین
بدون امتیاز 0 رای
آزمون های متعدد
1,300,000 650,000 تومان

آزمون‌های آزمایشی اینترنتی شهرسازی

آنلاین
بدون امتیاز 0 رای
آزمون های متعدد
1,300,000 650,000 تومان
93 ساعت
1,300,000 650,000 تومان
54 ساعت
1,240,000 620,000 تومان

دوره آموزشی AFTER EFFECT معماری

آنلاین
بدون امتیاز 0 رای
30 ساعت
1,100,000 550,000 تومان

دوره آموزشی CLIMATEstudio

آنلاین
بدون امتیاز 0 رای
10 ساعت
750,000 375,000 تومان

دوره آموزشی CORONA

آنلاین
بدون امتیاز 0 رای
30 ساعت
920,000 460,000 تومان

دوره آموزشی GIS

آنلاین
بدون امتیاز 0 رای
30 ساعت
920,000 460,000 تومان

دوره آموزشی GRASSHOPPER

آنلاین
بدون امتیاز 0 رای
45 ساعت
1,000,000 500,000 تومان

دوره آموزشی IDEOGRAM

آنلاین
بدون امتیاز 0 رای
24 ساعت
740,000 370,000 تومان
21 ساعت
680,000 340,000 تومان

دوره آموزشی PORFOLIO

آنلاین
بدون امتیاز 0 رای
27 ساعت
840,000 420,000 تومان

دوره آموزشی POSTPRODUCTION

آنلاین
بدون امتیاز 0 رای
30 ساعت
940,000 470,000 تومان
80 ساعت
2,000,000 1,000,000 تومان

دوره آموزشی REVIT- آرش رمضانی

آنلاین
بدون امتیاز 0 رای
45 ساعت
1,200,000 600,000 تومان

دوره آموزشی RHINOCEROS

آنلاین
بدون امتیاز 0 رای
36 ساعت
1,100,000 550,000 تومان

دوره آموزشی SKETCHUP + vray

آنلاین
بدون امتیاز 0 رای
30 ساعت
620,000 310,000 تومان

دوره آموزشی SURREALIZATION

آنلاین
بدون امتیاز 0 رای
12 ساعت
490,000 245,000 تومان

دوره آموزشی UNREAL ENGINE

آنلاین
بدون امتیاز 0 رای
42 ساعت
1,120,000 560,000 تومان

دوره آموزشی URBAN PRODUCTION

آنلاین
بدون امتیاز 0 رای
30 ساعت
920,000 460,000 تومان
30 ساعت
920,000 460,000 تومان
آمادگی آزمون
2,820,000 1,410,000 تومان
30 ساعت
1,200,000 600,000 تومان
48 ساعت
1,450,000 725,000 تومان
24 ساعت
1,400,000 700,000 تومان
15 ساعت
1,000,000 500,000 تومان

دوره آموزشی متره و برآورد

آنلاین
بدون امتیاز 0 رای
30 ساعت
1,600,000 800,000 تومان
48 ساعت
980,000 490,000 تومان

دوره آموزشی معماری پلاس

آنلاین
بدون امتیاز 0 رای
48 ساعت
1,150,000 575,000 تومان
16 ساعت
1,200,000 600,000 تومان

دوره آموزشی مهندسی نما

آنلاین
بدون امتیاز 0 رای
40 ساعت
2,000,000 1,000,000 تومان
30 ساعت
620,000 310,000 تومان
120 ساعت
4,620,000 2,310,000 تومان

دوره عالی معماری داخلی

آنلاین
بدون امتیاز 0 رای
60 ساعت
3,700,000 1,850,000 تومان

کارگاه تخصصی اسکیس

آنلاین
بدون امتیاز 0 رای
آموزش های کاربردی
700,000 350,000 تومان

تخفیف ویژه دپارتمان نرم‌افزار

54 ساعت
1,240,000 620,000 تومان

دوره آموزشی AFTER EFFECT معماری

آنلاین
بدون امتیاز 0 رای
30 ساعت
1,100,000 550,000 تومان

دوره آموزشی CORONA

آنلاین
بدون امتیاز 0 رای
30 ساعت
920,000 460,000 تومان

دوره آموزشی GIS

آنلاین
بدون امتیاز 0 رای
30 ساعت
920,000 460,000 تومان

دوره آموزشی IDEOGRAM

آنلاین
بدون امتیاز 0 رای
24 ساعت
740,000 370,000 تومان
21 ساعت
680,000 340,000 تومان

دوره آموزشی PORFOLIO

آنلاین
بدون امتیاز 0 رای
27 ساعت
840,000 420,000 تومان

دوره آموزشی POSTPRODUCTION

آنلاین
بدون امتیاز 0 رای
30 ساعت
940,000 470,000 تومان

دوره آموزشی REVIT- آرش رمضانی

آنلاین
بدون امتیاز 0 رای
45 ساعت
1,200,000 600,000 تومان

دوره آموزشی RHINOCEROS

آنلاین
بدون امتیاز 0 رای
36 ساعت
1,100,000 550,000 تومان

دوره آموزشی SKETCHUP + vray

آنلاین
بدون امتیاز 0 رای
30 ساعت
620,000 310,000 تومان

دوره آموزشی SURREALIZATION

آنلاین
بدون امتیاز 0 رای
12 ساعت
490,000 245,000 تومان

دوره آموزشی UNREAL ENGINE

آنلاین
بدون امتیاز 0 رای
42 ساعت
1,120,000 560,000 تومان

دوره آموزشی URBAN PRODUCTION

آنلاین
بدون امتیاز 0 رای
30 ساعت
920,000 460,000 تومان
30 ساعت
920,000 460,000 تومان
48 ساعت
980,000 490,000 تومان
30 ساعت
620,000 310,000 تومان
120 ساعت
4,620,000 2,310,000 تومان

تخفیف ویژه دپارتمان معماری

DESIGN PROCESS

آنلاین
بدون امتیاز 0 رای
20 ساعت
1,200,000 600,000 تومان

دوره آموزشی CLIMATEstudio

آنلاین
بدون امتیاز 0 رای
10 ساعت
750,000 375,000 تومان
48 ساعت
1,450,000 725,000 تومان
24 ساعت
1,400,000 700,000 تومان
15 ساعت
1,000,000 500,000 تومان

دوره آموزشی معماری پلاس

آنلاین
بدون امتیاز 0 رای
48 ساعت
1,150,000 575,000 تومان

دوره عالی معماری داخلی

آنلاین
بدون امتیاز 0 رای
60 ساعت
3,700,000 1,850,000 تومان

تخفیف ویژه دپارتمان حرفه‌و‌ساخت

تخفیف ویژه دپارتمان تحصیلات‌تکمیلی

آزمون‌های آزمایشی آنلاین-ارشد1400

آنلاین
بدون امتیاز 0 رای
آزمون های متعدد
1,300,000 650,000 تومان

آزمون‌های آزمایشی اینترنتی شهرسازی

آنلاین
بدون امتیاز 0 رای
آزمون های متعدد
1,300,000 650,000 تومان
93 ساعت
1,300,000 650,000 تومان
آمادگی آزمون
2,820,000 1,410,000 تومان

کارگاه تخصصی اسکیس

آنلاین
بدون امتیاز 0 رای
آموزش های کاربردی
700,000 350,000 تومان

تخفیف ویژه دپارتمان پژوهش‌و‌نوآوری

تخفیف ویژه دپارتمان طراحی‌رایانشی

دوره آموزشی GRASSHOPPER

آنلاین
بدون امتیاز 0 رای
45 ساعت
1,000,000 500,000 تومان
80 ساعت
2,000,000 1,000,000 تومان