تاریخ شروع

1:00 ب.ظ

دوشنبه, آبان 13, 1398

تاریخ پایان

3:00 ب.ظ

چهارشنبه, آبان 14, 1399

آدرس

www.iacenter.ir

درباره وبینار

مدیریت پروژه (به انگلیسی: Project management) تخصیص، پیگیری و کاربرد منابع برای رسیدن به اهداف مشخص در یک دوره زمانی خاص را مدیریت پروژه می‌گویند. به بیان دیگر مدیریت پروژه به‌ کارگیری دانش، مهارت‌ها، ابزارها و تکنیک‌ها برای فعالیت‌های پروژه به منظور تحقق الزامات پروژه است. مدیریت پروژه با استفاده از فرآیندهایی هم‌چون فرآیندهای آغازین، برنامه‌ریزی، اجرایی، پایشی و اختتامی انجام می‌پذیرد.

اهداف یادگیری

 • تعیین وضعیت واقعی پروژه
 • مقایسه وضعیت واقعی با برنامه
 • فراگیری جزئیات کامل موثر بر مدیریت پروژه
 • فراگیری تهیه ساختار شکست کار پروژه WBS
 • برنامه‌ریزی و کنترل پروژه به روش مسیر بحرانی CPM
 • برنامه‌ریزی و کنترل پروژه به روش PERT
 • بودجه بندی پروژه‌ها و زمانبندی منابع مورد استفاده
 • تهیه گزارش از روند و پیشرفت پروژه‌ها
 • تهیه گزارش کارگاهی و مدیریتی
 • مشارکت در تحلیل پروژه و تهیه طرح‌های بهبود
 • خدمات هزینه یابی پروژه تهیه صورت وضعیت