مطالعه و پذیرفتن آیین نامه ثبت نام الزامیست

قوانین و مقررات

توصیه می شود قبل از ثبت نام قوانین و مقررات را بدقت مطالعه بفرمایید