مطالعه و پذیرفتن آیین نامه ثبت نام الزامیست

دوره ها

در این فرم می توانید دوره های آموزشی این شعبه را مشاهده فرمایید

دپارتمان ها

تربیت معمار داخلی حرفه ای

مدت: 220 ساعت

تعداد جلسات: 47

جزئیات دوره و ثبت نام

دوره جامع بازسازی VIP

مدت: 84 ساعت

تعداد جلسات: 28

جزئیات دوره و ثبت نام

آکادمی آموزش استادان معماری

مدت: 24 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

دوره جامع بازسازی با رویکرد پزشکی ساختمان

مدت: 99 ساعت

تعداد جلسات: 33

جزئیات دوره و ثبت نام

دوره عالی معماری داخلی

مدت: 60 ساعت

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

فازدو و طراحی فنی

مدت: 60 ساعت

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

طراحی فاز یک مبتنی بر ضوابط شهرداری

مدت: 30 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

ویلاخانه

مدت: 48 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

معماری از آغاز

مدت: 126 ساعت

تعداد جلسات: 42

جزئیات دوره و ثبت نام

متریال شناسی

مدت: 51 ساعت

تعداد جلسات: 17

جزئیات دوره و ثبت نام

معماری پلاس

مدت: 48 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

ADESحضوری

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

مدیریت پروژه

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

متره و برآورد

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

ADESآنلاین

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

مشاوره خصوصی مقاله نویسی-سه جلسه ای

مدت: 3 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

مشاوره خصوصی مقاله نویسی-تک جلسه

مدت: 1 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

ورکشاپ آنلاین پرپوزال نویسی جهت اخذ پذیرش

مدت: 8 ساعت

تعداد جلسات: 2

جزئیات دوره و ثبت نام

ورکشاپ آنلاین cv نویسی جهت پذیرش تحصیلی

مدت: 5 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

ورکشاپ آنلاین موضوع یابی و روش های جستجو در معماری و شهرسازی

مدت: 6 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

مقاله نویسی پزوهشی در معماری و شهرسازی

مدت: 24 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

دوره جامع معماری و سازه و ترسیم فاز2

مدت: 64 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

bim manager

مدت: 200 ساعت

تعداد جلسات: 66

جزئیات دوره و ثبت نام

bim coordinator

مدت: 140 ساعت

تعداد جلسات: 46

جزئیات دوره و ثبت نام

bim modeling

مدت: 140 ساعت

تعداد جلسات: 35

جزئیات دوره و ثبت نام

دوره جامع معماری و سازه و ترسیم فاز2 *حضوری*

مدت: 72 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

box2 (revit+enscape+post production+twin motion)

مدت: 138 ساعت

تعداد جلسات: 34

جزئیات دوره و ثبت نام

software box1 (3dmax+corona+post production+lumion)

مدت: 115 ساعت

تعداد جلسات: 23

جزئیات دوره و ثبت نام

twinmotion

مدت: 27 ساعت

تعداد جلسات: 9

جزئیات دوره و ثبت نام

Surrealization2

مدت: 12 ساعت

تعداد جلسات: 3

جزئیات دوره و ثبت نام

ورکشاپ رایگان MINIMAL SURFACE

مدت: 2 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

Unreal Engine

مدت: 48 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Surrealization

مدت: 12 ساعت

تعداد جلسات: 3

جزئیات دوره و ثبت نام

Corona

مدت: 30 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

SketchUP + V-ray SketchUP

مدت: 30 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

Rhinoceros

مدت: 42 ساعت

تعداد جلسات: 13

جزئیات دوره و ثبت نام

Post Production

مدت: 30 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

Portfolio

مدت: 30 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

Lumion

مدت: 21 ساعت

تعداد جلسات: 7

جزئیات دوره و ثبت نام

Ideogram + (Photoshop + illustrator+ keyshot )

مدت: 27 ساعت

تعداد جلسات: 9

جزئیات دوره و ثبت نام

vray next for rhino

مدت: 33 ساعت

تعداد جلسات: 11

جزئیات دوره و ثبت نام

نقشه خوانی و اتوکد 2D

مدت: 30 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

3DSMAX + VRAY

مدت: 64 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

Autodesk 3Ds Max and VRay

مدت: 72 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

نقشه خوانی و Autocad 2D

مدت: 40 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

post production

مدت: 40 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

آزمون های آزمایشی نظام مهندسی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

الزامات عمومی ساختمان و گزارش نویسی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

فشرده طراحی نظام مهندسی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

کل پکیج نظارت

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

مباحث اجرا

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

مباحث اداری و تاسیسات

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

کارگاه حل تست و تمرین نظارت و اجرا

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

فشرده نظارت و اجرا

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

کارگاه اخذ نظام مهندسی P.ENG کانادا

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 3

جزئیات دوره و ثبت نام

کارگاه اخذ نظام مهندسی P.ENG کانادا

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 3

جزئیات دوره و ثبت نام

نظارت و اجرا-نظام مهندسی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

نظارت و اجرا (56ساعت) فشرده

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

طراحی نظام مهندسی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

پکیج کامل نظارت و اجرا - نظام مهندسی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

پکیج کامل نظارت(107ساعت)- نظام مهندسی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

مباحث قانون کار، بیمه مبحث2 نظام مهندسی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 3

جزئیات دوره و ثبت نام

مباحث طراحی(مبحث3و4) - نظام مهندسی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 3

جزئیات دوره و ثبت نام

مباحث سازه ای و تاسیسات

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 7

جزئیات دوره و ثبت نام

مباحث تاسیسات

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

مباحث عناصر و جزییات و ژئوتکنیک

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

آزمون نظارت - جامع سوم

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آزمون اجرا - جامع سوم

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آزمون طراحی کل پکیج

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آزمون چهارم طراحی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آزمون سوم طراحی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آزمون دوم طراحی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آزمون اول طراحی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آزمون اجرا و نظارت - کل پکیج

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آزمون نظارت - جامع اول و دوم

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آزمون نظارت - کل پکیج

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آزمون نظارت - جامع دوم

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آزمون نظارت - جامع اول

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آزمون نظارت - سیلابسی دوم

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آزمون نظارت - سیلابسی اول

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آزمون اجرا - جامع اول و دوم

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آزمون اجرا - کل پکیج

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آزمون اجرا - جامع دوم

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آزمون اجرا - جامع اول

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آزمون اجرا - سیلابسی دوم

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آزمون اجرا - سیلابسی اول

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

مدیریت بودجه در پروژه های ساختمانی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

طرح های توسعه شهری

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

طراحی ارزش افزوده

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

قرار دادهای پیشرفته ساختمان

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

مدیریت سرمایه گذاری و بورس

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

مربی گری و توسعه رهبری

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

تجارت الکترونیک

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

خلاقیت نو آوری و کارآفرینی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آینده پژوهی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

تعالی سرمایه های انسانی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

بازاریابی و برندینگ پیشرفته

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

مدیریت استراتژیک پیشرفته

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

کارگاه شکوفایی فردی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

خلاقیت و خود شکوفایی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آفرینش هویت و برند شخصی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

هنر ارتباطات اثر بخش

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

زندگی دیجیتال من

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

مدیریت مالی شخصی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

مدیریت بر خویشتن

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

مهارت های تصمیم گیری و حل مسئله

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

استراتژی توسعه فردی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

مدیریت فنی دفاتر معماری

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

مدیریت دفاتر کوچک معماری

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

اصول و فنون مذاکره

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

مدیریت پروژه

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

برندینگ در حرفه ی معماری

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

نو آوری و توسعه کسب و کار

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

بازاریابی دیجیتال

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

مدیریت حقوقی در دفاتر معماری و کارفرماشناسی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

مدیریت استراتژیک

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

بازاریابی حرفه ی معماری

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

مدیریت مالی دفاتر معماری

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

DBA

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

توسعه فردی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

MBA ویژه معماران

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

کارگاه فشرده زبان

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

کارگاه مباحث مقررات ملی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

کارگاه ویژه انرژِی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

کارگاه ویژه مطالعات

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

کارگاه ویژه مطالعات

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

کارگاه پیشرفته تاریخ ایران

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

کارگاه تاریخ پیشرفته

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

کارگاه پیشرفته فن

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

MSRT + EPT

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

تاریخ + مبانى نظرى

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

مبانی اصول پژوهش و نگارش

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

مبانی منظر

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

منظر

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

تاریخ

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

ایستایی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

عناصر و جزئیات

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

سیستم های ساختمانی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

زبان عمومی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

مبانی نظری

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

استعداد تحصیلی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آماده سازی رزومه و نحوه حضور در جلسه+مبانی اصول و پژوهش و نگارش 2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

مبانی و اصول پژوهش و نگارش 1 + کارگاه نکته و تست

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

پروپوزال نویسی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

نرم افزارهای کاربردی پژوهش

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

مفاله نویسی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

کارگاه مقدماتی رزومه پژوهشی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

مشاوره خصوصی رزومه پژوهشی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

دوره ی جامع رزومه پژوهشی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

تکنولوژی معماری

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

روش تحقیق پیشرفته

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

تاریخ و مبانی نظری + کارگاه نکته و تست

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

سیستم های ساختمانی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

پکیج کارگاه های دکتری

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

کارگاه عناصر و جزییات

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

کارگاه ایستایی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

روش تحقیق پیشرفته

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

تاریخ مبانی نظری

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

تکنولوژی ( سیستم ساختمانی - کارگاه عناصر - کارگاه ایستایی )

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

استعداد تحصیلی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

زبان عمومی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

MSRT

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

کارگاه جمع بندی مباحث پیشرفته سیستم

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

تست تنظیم شرایط و تاسیسات

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

تست مواد و مصالح

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

تست مدیریت تشکیلات کارگاهی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

تست تاسیسات مکانیکی و الکتریکی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

تست تنظیم شرایط محیطی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

تست عناصر جزئیات و مصالح

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

تست سیستم های ساختمانی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

تست ایستایی و فن ساختمان

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

کارگاه نهایی درک عمومی معماری

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

تست زبان عمومی و تخصصی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

تست تاریخ و درک منظر

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

تست تاریخ معماری معاصر

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

تست تاریخ معماری جهان

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

تست تاریخ معماری ایران

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

کارگاه نکات کاربردی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

حل تمرین فن دکتری

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

روش تحقیق پیشرفته

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

نکته و تست تاریخ

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

استعداد تحصیلی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

زبان عمومی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

کارگاه فشرده ایستایی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

کارگاه فشرده عناصر و جزئیات

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

تنظیم و تاسیسات

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

پکیج فن

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

پکیج تاریخ آنلاین

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

پکیج ارشد مدیریت آنلاین

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

پکیج ارشد انرژی آنلاین

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

کلیه دروس + پکیج جزوات

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

پکیج دوره های معماری آنلاین

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

پکیج آنلاین دکترى

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

دوره تئوری و عملی دکتری

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

پکیج کارگاه های جمع بندی دکتری

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

پکیج دکتری

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آزمون های دکتری

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

هر دو آزمون

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آزمون 2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آزمون 1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

کارگاه شار تا شهر

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

تاریخ و درک منظر

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

حل 12 آزمون ایستایی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

کارگاه فشرده مواد مصالح

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

کارگاه فشرده مدیریت تشکیلات کارگاهی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

مواجهه با تست های درک منظر

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

کارگاه تخصصی درکتکتیو

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

سیستم های ساختمانی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

ورکشاپ یک روزه عناصر و جزئیات برای گروه مدیریت پروژه

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

پکیج کارگاه های جمع بندی ارشد

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

درک عمومی معماری منظر

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

10 آزمون درک عمومی معماری

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

درک عمومی معماری

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

تاریخ معماری معاصر

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

تاریخ معماری جهان

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

تاریخ معماری ایران

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

عناصر، جزئیات و مصالح ساختمان

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

ایستایی و فن ساختمان

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

تنظیم شرایط محیطی و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

زبان عمومی و تخصصی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

کارگاه مباحث مقررات ملی تنظیم و تاسیسات

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

کارگاه سیستم های ساختمانی پیشرفته ( آرکی تایپی، معماری بایونیک، معماری دیجیتال،تعامل تکنولوژی و معماری )

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

کارگاه عناصر پیشرفته ساختمانی ( نانو فناوری ، فناوری های نوین ، طراحی لرزه ای)

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

کارگاه سایه پرسپکتیو انعکاس هندسه خورشیدی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

کارگاه مباحث پیشرفته نور و انرژی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آزمون 2 دکتری

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آزمون 1 دکتری

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

پکیج آزمون های دکتری

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

پکیج مدیریت پروژه ارشد

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

پکیج دروس تاریخ ارشد

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

پکیج دروس فنی ارشد

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

پکیچ تکنولوژی ارشد

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

پکیج انرژی ارشد

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

پکیج معماری ارشد

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

پکیج فشرده

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

پکیج فشرده زمستان-تکنولوژی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

پکیج فشرده زمستان-انرژی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

پکیج فشرده زمستان-مدیریت پروژه

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

پکیج فشرده زمستان-معماری

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

پکیج فناوری ( زبان عمومی . و تخصصی - ایستایی و فن- طراحی فنی و اجزای ساختمان ) + آزمون

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

پکیج انرژی ( زبان عمومی و تخصصی-ایستایی وفن -طراحی فنی و اجزای ساختمان - تنظیم و تاسیسات ) + آزمون

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

پکیج مدیریت ( زبان عمومی و تخصصی-ایستایی و فن-مدیریت و تشکیلات کارگاهی-مواد و مصالح ) + آزمون

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

پکیج نقره ای ( 6 درس ) + آزمون

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

پکیج طلایی ( کل دروس )

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

پکیج فناوری ( زبان عمومی . و تخصصی - ایستایی و فن- طراحی فنی و اجزای ساختمان )

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

پکیج انرژی ( زبان عمومی و تخصصی-ایستایی وفن -طراحی فنی و اجزای ساختمان - تنظیم و تاسیسات )

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

پکیج مدیریت ( زبان عمومی و تخصصی-ایستایی و فن-مدیریت و تشکیلات کارگاهی-مواد و مصالح )

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

پکیج برنزی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

پکیج برنزی + آزمون

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

پکیج نقره ای ( 6 درس )

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

پکیج طلایی (کل دروس) + آزمون

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

هند چین ژاپن

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

رنسانس + باروک + روکوکو

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

صدر مسیحیت + قرون وسطی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

یونان + روم

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

پیش از تاریخ + بین النهرین

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

بررسی معماران مدرن

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

مدرن متاخر

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

مدرن تعالی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

مدرن اولیه

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

صفویه + قاجار

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آذری

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

خراسانی + رازی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

شناخت شناسه ها و اصول تزئینات

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

ساختمان بلند

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

طاق و قوس

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

پوسته ورق تاشو

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

قاب و خرپا

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

پارچه ای تنسگریتی پنوماتیک

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

سازه های کابلی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

تیر و ستون

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

سقف + کف

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

طراحی لرزه ای

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

پی + خاک

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

باغسازی اروپایی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

نفوذ باغسازی ایران به شرق و غرب

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

پر تکرارترین باغهای ایرانی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

تجهیزات مولد گرمایش و سرمایش و تبادل حرارت

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

صوت : محاسبات + انعکاس جذب و انتقال

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

محاسبات نور + لامپ ها

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

سامانه های اکتیو و پسیو + سایکروماتیک چارت

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آسایش حرارتی + هندسه خورشیدی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

معماری اقلیم + ضوابط طراحی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

سایه + هندسه خورشیدی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

پرسپکتیو + انعکاس

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

خرپای دو بعدی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

مقاومت مصالح

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

نمودارهای برشی و خمشی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

عکس العکل های تکیه گاهی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

منطر پلاس

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

تاریخ پلاس

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

عناصر پلاس

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

سیستم پلاس

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

مشاوره خصوصی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

تاریخ معاصر

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

تاریخ جهان

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

تاریخ ایران

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

ایستایی و فن + سیستم های ساختمانی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

مدیریت تشکیلات کارگاهی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

مواد و مصالح ساختمان

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

درک معماری منظر

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

نکته و تست تاریخ

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

نکته و تست درک عمومی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

معماری تغییر فرم پذیر

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

حل تست ایستایی ده سال گذشته

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

نمونه های موردی سیستم های ساختمانی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

نحوه مواجهه با تست 1 و 2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

ضوابط شهرداری

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

اقلیم و هندسه 1 و 2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

پرسپکتیو 1 و 2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

تنظیم 1 و 2 و 3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

صوت

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

نور

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

تاسیسات مکانیکی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

ساختمان های بلند

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

خرپا

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

پوسته و ورق های تا شده

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

قاب

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

سازه های فشاری

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

سازه های کششی 1 و 2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

معینی و پایداری و بارهای ساختمانی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

خرپای دو بعدی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

تنش ها و کمانش

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

نمودار نیروی برشی و گشتاور خمشی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

عکس العمل های تکیه گاهی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

مرور نکات تاریخ ایران جهان معاصر

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

مروری بر نکات تاریخ معاصر

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

مروری بر نکات تاریخ ایران

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

مروری بر نکات تاریخ جهان

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

زبان عمومی و تخصصی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

عناصر و جزییات ساختمان

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

زبان تخصصی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

زبان عمومی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

درک عمومی معماری

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

تنظیم شرایط و تاسیسات

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

تاریخ(ایران+معاصر+جهان)

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

سیستم های ساختمانی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

ایستایی و فن ساختمان

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

تور یکروزه الیمالات

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

راندو / پرزانته /کروکی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

کارگاه سیستم های ساختمانی پیشرفته

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

مواد و مصالح ساختمانی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

مدیریت و تشکیلات کارگاهی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

مشاوره و برنامه ریزی تخصصی هنر و ساخت

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

مشاوره و برنامه ریزی تخصصی معماری

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

زبان تخصصی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

کارگاه پیشرفته مباحث انرژی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

حل تست تنظیم تاسیسات

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

کل دوره های حرف آخر

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

تاریخ معماری جهان

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

درک عمومی معماری منظر

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

کارگاه درک عمومی معماری (10 آزمون)

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

درک عمومی معماری

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

تاریخ معماری معاصر

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

تاریخ معماری ایران

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

عناصر ، جزئیات

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

ایستایی و فن ساختمان+ سیستم های ساختمانی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

تنظیم شرایط محیطی و تاسیسات مکانیکی، الکتریکی (نور و صوت)

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

تنظیم شرایط محیطی و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

زبان عمومی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

کارگاه اسکیس حضوری

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

جامع مقدماتی انلاین

مدت: 40 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

کارگاه اسکیس آنلاین

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

بازدید کارگاهی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

مهندسی نما

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

متره و برآورد

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

MSProject

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

دوره جامع قراردادهای ساختمانی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

نانو تکنولوژی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

دوره ایمنی در ساختمان hse

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

دوره آنلاین هوشمند سازی با پروتکل KNX

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

دوره آنلاین بازسازی نما

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

دوره آنلاین مدیریت پروژه برای معماران

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

ADES ONLINE

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

هوشمند سازی ساختمان بر اساس KNX

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

مهارت های حقوقی پیشرفته

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

پوسته های مبتنی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

نانو تکنولوژی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

سلامت ایمنی و محیط زیست در کارگاه های ساختمانی HSE

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

ساختمان های هوشمند BMS

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

سقف های دال بتنی مجوف

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

سازه های فلزی CFT

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

شرح مسئولیت های ناظر و مجری

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

سمینار مشاوره ورود به بازار کار

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

متره و برآورد

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

سلسله نشست های مسئولیت های حقوقی ناظر

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

مباحث اجرایی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 5

جزئیات دوره و ثبت نام

MS PROJECT برای معماری

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

طراحی فنی و اجزای ساختمان

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

مهندسی نما

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

تعامل تاسیسات

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

مهارت های ضروری حقوقی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

مهارت اجرایی 3- المان های داخلی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

گزارش نویسی hse

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

مهارت اجرایی 2- اسکلت فلزی بتنی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

مهارت اجرایی 1- گودبرداری نیلینگ

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

پکیج مدیریت پروژه

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

کل پکیج ADES پیشرفته

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

پکیج نظارت و اجرا فشرده فروردین 97 (64ساعت)

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

پکیج فشرده بهمن و اسفند نظارت و اجرا(60ساعت)- نظام مهندسی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

کل پکیج دوره های اجرایی اشتغال محور

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

دوره های اجرایی اشتغال محور - ترم دوم

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

دوره های اجرایی اشتغال محور - ترم اول

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

اسکیس آنلاین مقدماتی فشرده طراححی شهری

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

پکیج آنلاین ( اسکیس مقدماتی + ورکشاپ)

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

پکیج حضوری ( اسکیس مقدماتی +ورکشاپ)

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

ورکشاپ آنلاین اسکیس طراحی شهری

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

اسکیس آنلاین مقدماتی طراحی شهری

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

اسکیس پایه شهرسازی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

ورکشاپ حضوری اسکیس طراحی شهری

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

هفته اخر ورکشاپ اسکیس

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

دوره خصوصی اسکیس طراحی شهری

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

دوره نیمه خصوصی اسکیس طراحی شهری

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

اسکیس پایه-آمادگی ارشدطراحی شهری

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

دوره جامع اسکیس طراحی شهری

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

اسکیس حضوری مقدماتی طراحی شهری

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

ورکشاپ 6 روزه اسکیس

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

دوره فشرده اسکیس طراحی شهری+ورکشاپ

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

دوره جامع اسکیس طراحی شهری(اسکیس پایه+ورکشاپ)

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

ورکشاپ اسکیس موضوعی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

اسکیس طراحی شهری

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

AutoCad MAP

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

+ urban

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

GIS تخصصی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

city Engine

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

GIS

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

آزمون های جامع طراحی شهری

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آزمون های جامع برنامه ریزی شهری

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

طراحی شهری - کد خالی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

برنامه‌ریزی شهری - کد خالی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آزمون 2 طراحی شهری

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آزمون 1 طراحی شهری

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آزمون 2 برنامه زیری شهری

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آزمون 1 برنامه ریزی شهری

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آزمون 12 برنامه ریزی شهری

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آزمون 11 برنامه ریزی شهری

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آزمون 10 برنامه ریزی شهری

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آزمون 9 برنامه ریزی شهری

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آزمون 8 برنامه ریزی شهری

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آزمون 7 برنامه ریزی شهری

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آزمون 6 برنامه ریزی شهری

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آزمون 5 برنامه ریزی شهری

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آزمون 4 برنامه ریزی شهری

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آزمون 3 برنامه ریزی شهری

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

پکیج آزمون های برنامه ریزی شهری

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

پکیچ آزمون های طراحی شهری

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آزمون 12 طراحی شهری

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آزمون 11 طراحی شهری

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آزمون 10 طراحی شهری

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آزمون 9 طراحی شهری

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آزمون 8 طراحی شهری

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آزمون 7 طراحی شهری

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آزمون 6 طراحی شهری

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آزمون 5 طراحی شهری

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آزمون 4 طراحی شهری

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آزمون 3 طراحی شهری

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

پکیج آنلاین برنامه ری

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

پکیج آنلاین طراحی شهری

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آزمون آنلاین

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

تاریخ معماری و شهرسازی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

سیر اندیشه های 1-2-3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

مقاله نویسی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 9

جزئیات دوره و ثبت نام

پکیج غیرحضوری شهرسازی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

سمینار

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

زبان تخصصی شهرسازی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

پکیج ارشد طراحی شهری-ترم تابستان

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

دوره جامع تحلیلی و تشریحی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

مشاوره خصوصی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

دوره کامل نکته و تست

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

مبانی نظری برنامه ریزی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آمار، روش ها و فنون برنامه ریزی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

سیر اندیشه های 1-2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

مباحث عمومی شهرسازی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

تاریخ شهرسازی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

تحلیل فضای شهری

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

مبانی نظری معماری و شهرسازی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

زبان عمومی و تخصصی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

پکیج ارشد برنامه ریزی شهری

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آزمونهای ازمایشی برنامه ریزی شهری

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آزمونهای آزمایشی ارشد طراحی شهری

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

دکتری شهرسازی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

پکیج طراحی شهری -ترم پاییز

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

پکیج ارشد طراحی شهری

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

نورپردازی شهری

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

طراحی نما و جداره های شهری

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

برنامه نوروزی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

دوره جمع بندی و نکته و تست کنکور96

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

4 مرحله آزمون جامع

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

پکیج نوروزی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

ورکشاپ دوره تحلیلی تشریحی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

دوره جامع تحلیلی تشریحی ( ورکشاپ + دوره پایه)

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

دوره تحلیلی تشریحی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آزمون های جامع هنر و ساخت

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آزمون های جامع معماری

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

مجموعه هنر و ساخت - کد خالی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

مجموعه معماری - کد خالی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

پکیج آزمون های هنر ساخت

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

پکیج آزمون های معماری

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آزمون 12 هنر ساخت

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آزمون 12 معماری

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آزمون 11 هنر ساخت

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آزمون 11 معماری

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آزمون 10 هنر ساخت

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آزمون 10 معماری

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آزمون 9 هنر ساخت

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آزمون 9 معماری

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آزمون 8 هنر ساخت

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آزمون 8 معماری

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آزمون 7 هنر ساخت

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آزمون 7 معماری

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آزمون 6 هنر ساخت

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آزمون 6 معماری

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آزمون 5 هنر ساخت

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آزمون 5 معماری

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آزمون 4 هنر ساخت

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آزمون 4 معماری

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آزمون 3 هنر ساخت

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آزمون 3 معماری

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آزمون 2 هنر ساخت

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آزمون 2 معماری

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آزمون 1 هنر و ساخت

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

آزمون 1 معماری

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

هر آنچه درباره آزمون نظام مهندسی باید بدانید

مدت: 2 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

نقش زن معمار در جامعه مهندسی امروز

مدت: 2 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام
مرکز معماری ایران