مطالعه و پذیرفتن آیین نامه ثبت نام الزامیست

دوره ها

در این فرم می توانید دوره های آموزشی این شعبه را مشاهده فرمایید

عکاسی پایه و معماری

مدت: 40 ساعت

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

زیور به مثابه معماری

مدت: 71 ساعت

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

تربیت معمار داخلی حرفه ای

مدت: 220 ساعت

تعداد جلسات: 47

جزئیات دوره و ثبت نام

نقشه های فاز دو داخلی

مدت: 60 ساعت

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

دوره عالی معماری داخلی

مدت: 66 ساعت

تعداد جلسات: 22

جزئیات دوره و ثبت نام

دوره جامع بازسازی

مدت: 81 ساعت

تعداد جلسات: 28

جزئیات دوره و ثبت نام

طراحی فنی و فاز 2

مدت: 66 ساعت

تعداد جلسات: 22

جزئیات دوره و ثبت نام

متریال شناسی

مدت: 54 ساعت

تعداد جلسات: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

معماری از آغاز

مدت: 138 ساعت

تعداد جلسات: 33

جزئیات دوره و ثبت نام

طراحی فاز1/ضوابط شهرداری

مدت: 36 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

مقاله نویسی پژوهشی در معماری

مدت: 24 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

رزرو مشاوره مقاله نویسی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

پدیدار شناسی در معماری

مدت: 24 ساعت

تعداد جلسات: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

گرسهاپر پیشرفته

مدت: 36 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

پوسته های پاسخگو

مدت: 36 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

کد نویسی برای معماران

مدت: 72 ساعت

تعداد جلسات: 29

جزئیات دوره و ثبت نام
مرکز معماری ایران