ارائه راهکارهایی جهت کاهش مصرف انرژی در ساختمان ها
1402/09/25
ارائه راهکارهایی جهت کاهش مصرف انرژی در ساختمان ها با استفاده ازسامانه های ایستای خورشیدی نمونه موردی شهر پرند