مرتضی نیک فطرت

مرتضی نیک فطرت
نام
مرتضی
نام خانوادگی
نیک فطرت
  • رزومه:
  • مرتضی نیک فطرت
  • عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج(دانشکده مهارت و کارآفرینی)از سال 1387
  • دکترای معماری دانشگاه علوم و تحقیقات
  • پژوهشگر در زمینه پدیدارشناسی، تاریخ و تئوری معماری
  • مترجم کتاب های رهیافت پدیدارشناسی در اندیشه ی پیتر زومتور(انتشارات علم معمار) پرسش های ادراک، پدیدارشناسی معماری(انتشارات فکر نو) گفتگو با میس وندرروهه(انتشارات فکر نو) اتمسفر معمارانه(انتشارات فکر نو) هایدگر برای معماران(انتشارات فکر نو) احساسی از تاریخ(انتشارات فکرنو) معماری و انفصال( انتشارات فکر نو)تاخر(انتشارات فکرنو) اتمسفر ساختمان( انتشارات فکرنو) درآمدی بر معماری ژاپن