محمدجواد نجم

محمدجواد نجم
نام
محمدجواد
نام خانوادگی
نجم

مدرک تحصیلی

 1. کارشناسی ارشد مهندسی معماری
 2. عضو نظام مهندسی تهران
 3. پروانه پایه ۲ طراحی معماری
 4. پروانه پایه ۲ نظارت
 5. پروانه پایه ۲ اجرا

 

سوابق حرفه ای

 1. فعالیت اجرایی از سال۱۳۹۰ به عنوان سرپرست کارگاه و مدیر پیمان
 2. سرپرست تیم معماری دفتر معماری جهت

 

سوابق آموزشی

 1. تدریس به عنوان دستیار استاد در دانشگاه آزاد تهران غرب مجموعه دروس معماری1394
 2. تدریس به عنوان دستیار استاد در دانشگاه شهید بهشتی مجموعه دورس معماری1395
 3. تدریس به عنوان مدرس در دانشگاه شهید بهشتی درس هندسه ۱ 1395و1396
 4. تدریس در مجتمع فنی نیاوران در دروس عمومی معماری 1398 الی 1400
 5. تدریس در مجتمع فنی نیاوران در دوره های اجرای معماری 1398 الی 1400
 6. تدریس در مرکز معماری ایران در دروس آمادگی دوره آزمون نظام مهندسی از سال 1401
 7. تدریس در مرکز معماری ایران در طراحی فاز یک معماری منطبق بر ضوابط شهرداری از سال 1401