آرین هاشمی

آرین هاشمی
نام
آرین
نام خانوادگی
هاشمی

مدرک تحصیلی

  1. کارشناسی معماری دانشگاه آزاد تهران
  2. کارشناسی ارشد معماری انرژی دانشگاه شهید بهشتی

 

سوابق آموزشی

  1. تدریس تنظیم شرایط و تاسیسات مکانیکی در مرکز معماری ایران از سال 1396
  2. تدریس تنظیم شرایط و تاسیسات مکانیکی در دانشگاه غیرانتفاعی هنر پارس از سال 1397