احمدرضا خلیلی

احمدرضا خلیلی
نام
احمدرضا
نام خانوادگی
خلیلی

مشخصات فردی
نام: احمدرضا
نام خانوادگی: خلیلی
تاریخ تولد: 23 / 03 / 1368
شماره تماس: 09125468734
1 سوابق تحصیلی : -
 فارغ التحصیل کارشناسی معماری،، دانشگاه آزاد اسلامی تهران غرب ) مهر 87 شهریور - 92 )
 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد ناپیوسته معماری، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، ) بهمن 92 شهریور - 94 )
 فارغ التحصیل دکتری معماری از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب )مهر 94 _ دی 97 )
 عنوان پایان نامه:"نقش فناوری رایانه ای در فرایند طراحی معماری"، )گرایش معماری دیجیتال(
2 سوابق پژوهشی: -
مقاله های علمی پژوهشی:
1
:The Role of Algorithmic Application in the development of Architectural Forms (Case Study: Nine High-Rise Building) در مجله Space Ontology International Journal
2
"Algorithmic Comparison of "Shamsah" in Iranian Architecture, Carpet and Pottery "
در مجله
Journal of Applied Arts Studies (IJAPAS)
3
Effect of Lights and Colors on the Environmental Perception and Legibility Using
Augmented Reality Technology در مجله
Iranian Evolutionary and Educational Psychology Journal
4
مدیریت و برنامه ریزی توسعه صنعت اکوتوریسم با استفاده از ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی (QSPM ) و
مدل راهبردی (SWOT ) ، نمونه موردی: شهرستان شهمیرزاد در استان سمنان
فصلنامه جغرافیا ) برنامه ریزی منطقه ای(
س
مقالات کنفرانس
1
مقاله با عنوان " پیش بینی وضیعن آی وهوایی و تاثیرات ساختمان ها بر آن)نمونه موردی شهر تهران("، نویسندگان:
احمدرضا خلیلی ، حسین مدی ، اولین همایش ملی افق های نوین در توانمند سازی و توسعه پایدار
معماری،عمران،گردشگری،انرژی و محیط زیست شهری و روستایی
2
مقاله با عنوان " بررسی هندسه به کار رفته در تزئینات و نقوش معماری بناهای دوره ایلخانی "، نویسنده: احمدرضا خلیلی،
هوشنگ ثبوتی، اولین کنفرانس بینالمللی انسان،معماری،عمران و شهرسازی،تبریز
3
مقاله با عنوان "" شهر نیکوزیا ، مرمت و احیای نمای ساختمان های خیابان آرك بیشاپ ،نویسندگان:، احمدرضا خلیلی، طرح
پژوهشی با عنوان تجربیاتی در زمینه مرمت بدنه های شهری زیر نظر دکتر حسبن سلطانزاده
4
مقاله با عنوان " تاثیر طراحی محیطی و بر روند بهبود و درمان کودکان مبتلا به سرطان " ، نویسندگان:احمدرضا خلیلی،
دکتر حسین سلطانزاده، دومین همایش ملی معماری،عمران و توسعه نوین شهری، ارومیه
5
مقاله با عنوان " بررسی شاخصه های معماری به کار رفته در کاروانسراهای استان گیلان از منظر بوم گرایی(نمونه
موردی:کاروانسرای لات و تی تی " ، نویسندگان:احمدرضا خلیلی، دکتر حسین سلطانزاده، دومین همایش ملی معماری،عمران
و توسعه نوین شهری، ارومیه
6
مقاله با عنوان " بررسی تیپولوژی کلی و عناصر فضایی مساکن روستایی استان گیلان" ، نویسندگان:احمدرضا خلیلی، دکتر
حسین سلطانزاده، دومین همایش ملی معماری،عمران و توسعه نوین شهری، ارومیه
7 مقاله با عنوان
" بررسی نماد ونشانه های به کار رفته در عناصر تزیینی بناهای بومی استان گیلان، نویسندگان:احمدرضا
خلیلی، دکتر حسین سلطانزاده، دومین دومین کنفرانس ملی در علوم چغزافیا و برنامه ریزی، معماری وشهرسازی
8
مقاله با عنوان " بازشناسی شاخصه های معماری بومی رشت و توکیو از منظر زمینه گرایی اقلیمی)نمونه موردی:خانه میرزا
کوچک خان و ویلاهای سلطنتی کاستورا(، نویسندگان:احمدرضا خلیلی، همایش ملی فرهنگ، کالبد و محیط در معماری و
شهرسازی اسلامی، قزوین
9
مقاله با عنوان"نقش بازار های سنتی در رونق گردشگری هنری)نمونه موردی بازار تجریش(:نویسنده: احمدرضا خلیلی،
همایش بین الملی ارتباطات و گردشگری هنری
10
مقاله با عنوان" نقد و بررسی روش های حل اختلاف در سیستم قضایی کانادا" در دومین همایش ملی رویکرد های
نوین در مهندسی معماری و شهرسازی، تهران، دانشگاه بهشتی
سمت های پژوهی
مدیر داخلی مجله "طراحی و برنامه ریزی در معماری و شهرسازی" دانشگاه ازاد اسلامی تهران جنوب از سال 1398 تا به امروز
عضو انجمن علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین از سال 93 تا 94
رتبه های برتر
کسب عنوان پایان نامه برتر گروه هنر و شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب در هفته پژوهش و فناوری سال 1399
شاگرد اول در مقطع کارشناسی ارشد با معدل 19.39 در بین ورودی های 92 دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
کسب عنوان غرفه برتر در نخستین جشنواره انرژی و مواد دانشگاه ازاد اسلامی در اردیبهشت 98
کسب عنوان دانشجوی برتر دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب در آبان ماه 98
سخنرانی
سخنرانی با عنوان تاثیرطراحی و ساخت دیجیتال در فرایند طراحی معماری در کنفرانس جامع طراحی
داوری مقاله
داوری مقاله با عنوان " Recognizing The Role Of Fractal Geometry Patterns And Its Application Method In Contemporary Iranian Architecture (Case of Study: Khayyam’s Mausoleum)
" در مجله علمی پژوه ی ش " Space ontology "
داوری مقاله با عنوان " Simulation-Based Design in Experimental Researches of Building Performance: A Case Study of an Office Building in Tabriz " در مجله علمی پژوهشی " Space ontology "
 سوابق تدریس
کارشناسی ارشد
کاربردهای پیشرفته کامپیوتر در معماری دیجیتال ، دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب نیمسال دوم 95 - 96
روش تحقیق در معماری، دانشگاه ازاد آسلامی تهران جنوب نیمسال اول 96 - 97
کاربردهای پیشرفته کامپیوتر در معماری دیجیتال ، دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب نیمسال اول 96 - 97 ) نرم افزار راینو و گرس هاپر(
فناوری های دیجیتال در تکنولوژی معماری، دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب نیمسال دوم 96 - 97
کاربردهای پیشرفته کامپیوتر در معماری دیجیتال ، دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب نیمسال دوم 96 - 97 ) نرم افزار راینو و گرس هاپر(
فناوری های دیجیتال در تکنولوژی معماری، دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب نیمسال اول 97 - 98
کاربرد های پیشرفته کامپیوتر در معماری دیجیتال،، دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب نیمسال دوم 97 - 98
فناوری های دیجیتال در تکنولوژی معماری، دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب نیمسال اول 98 - 99
کاربرد های پیشرفته کامپیوتر در معماری دیجیتال،، دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب نیمسال اول 98 - 99
کاربرد های پیشرفته کامپیوتر در معمار داخلی، دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب نیمسال دوم 98 - 99
فناوری های دیجیتال در تکنولوژی معماری، دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب نیمسال دوم 98 - 99
پروژه تکنولوژی معماری) 3 (، دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب نیمسال دوم 98 - 99
کاربرد های پیشرفته کامپیوتر در معمار داخلی، دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب نیمسال اول 99 - 400
پروژه تکنولوژی معماری) 3(، دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب نیمسال دوم 99 - 400
کاربرد های پیشرفته کامپیوتر در معمار داخلی، دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب نیمسال دوم 99 - 400
کارشناسی
بیان معماری 2 ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب، نیمسال دوم 94 _ 95
کاربرد نرم افزار های ترسیمی ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، نیمسال دوم 94 _ 95
برداشت از بناهای ناریخی ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، نیمسال دوم 94 _ 95
بیان معماری 2 ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب، نیمسال اول 96 _ 95
طرح معماری 4 با موضوع بیمارستان ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، مقطع کارشناسی، نیمسال اول 96 _ 95
طرح معماری 3، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، مقطع کارشناسی، نیمسال دوم 96 _ 95
درك و بیان محیط، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب، نیمسال دوم 96 _ 95
کاربرد نرم افزارهای ترسیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، مقطع کارشناسی، نیمسال اول 96 _ 97
طرح معماری 4 با موضوع بیمارستان ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، مقطع کارشناسی، نیمسال اول 96 _ 97
کاربرد کامپیوتر در معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب، نیمسال اول 96 _ 97
کاربرد کامپیوتر در معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب، نیمسال دوم 96 _ 97
کاربرد کامپیوتر در معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب، نیمسال اول 97 _ 98
کاربرد کامپیوتر در معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب، نیمسال دوم 97 _ 98
کاربرد کامپیوتر در معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب، نیمسال اول 98 _ 99
کاربرد کامپیوتر در معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب، نیمسال دوم 98 _ 99
کاربرد کامپیوتر در معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب، نیمسال دوم 99 _ 400
کارگاه های آموزشی
برگزاری workshop sketch up در دانشگاه آزاد قزوین 1393
شرکت در دوره طراحی و ساخت نرم افزار Rhino and Grasshopper در موسسه کانون معماران معاصر
شرکت در دوره کدنویسی ) C# سی شارپ ( در موسسه کانون معماران معاصر
برگزاری نمایشگاه های گروهی ساخت محصولات پارمتریک در موسسه کانون معماران معاصر
برگزاری کارگاه 2 روزه با عنوان "طراحی و ساخت پارامتریک" در دانشگاه ازاد اسلامی قزوین در سال 1396
برگزاری کارگاه 1روزه با عنوان "طراحی و ساخت پارامتریک" در دانشگاه ازاد اسلامی تهران جنوب در هفته پژوهش در سال 1396
برگزاری کارگاه 1روزه با عنوان "نقش نرم افزار های الگوریتمیک در فرآیند طراحی معماری و طراحی داخلی" در دانشگاه ازاد اسلامی
تهران جنوب در هفته پژوهش در سال 1397
برگزاری وبینار 2 ساعت با عتوان نقش نرم افزار های الگوریتمیک در بهینه سازی مصرف انرژی
برگزاری دوره ی پوسته های پاسخگو) سایه بان های هوشمند( در مرکز معماری ایران
برگزاری دوره ی UIUX در مرکز معماری ایران
برگزاری کلاس های فوق برنامه آموزشی
دروه 10 جلسه ای نرم افزار گرس هاپر در مدرسه دوره های کاربردی دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب با همکاری ستاد دانش بنیان
دروه 10 جلسه ای نرم افزار راینو در مدرسه دوره های کاربردی دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب با همکاری ستاد دانش بنیان
دروه 12 جلسه ای نرم افزار گرس هاپر در موسسه مرکز معماری ایران
دوره 12 جلسه ای پوسته های پاسخگو در موسسه مرکز معماری ایران
دوره 5 جلسه ای نرم افزار راینو ویژه اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین